Myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 8 tek­stów.

Bo ludzie odchodzą...
Na nasze "tak" i na "nie",
na po­tok słów
i wy­mow­ne milczenie. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 17 października 2010, 11:46

Mil­cze­nie jest aniołem stróżem słów. 

aforyzm dnia z 3 lutego 2012 roku
zebrał 131 fiszek • 30 maja 2011, 09:50

ósmy grzech główny - okłamy­wanie sa­mego siebie 

myśl
zebrała 61 fiszek • 23 września 2010, 18:17

Wiara?
Nig­dy w Boga

Bóg?
Nie istnieje.

Ufasz?
Tyl­ko sobie.

Cierpię.
Boże, dlaczego? 

myśl
zebrała 122 fiszki • 24 września 2010, 12:40

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 29 sierpnia 2010, 13:53

Jeśli zaczy­na się kłamać, trze­ba się per­fekcyj­nie do te­go przy­goto­wać ! 

myśl
zebrała 39 fiszek • 29 sierpnia 2010, 13:59

"Kocha­nie tęsknie za tobą, ale nie chce cię widzieć" 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 sierpnia 2010, 14:01

Tak często narze­kamy na swo­je życie, nie zważając na to, że ktoś w tej se­kun­dzie właśnie umiera. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 29 sierpnia 2010, 14:24
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheLastGoodbye

Użytkownicy
H I J
Aktywność