My, kobiety.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 79 tek­stów.

Ko­biety, które z na­tury mają skrzydła, nie muszą ob­rastać w piórka. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 marca 2016, 07:53

Fe­minizm kończy się tam, gdzie zaczy­na kobiecość.

Cd. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 stycznia 2016, 08:21

Ko­biety są zgoła inne. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 listopada 2015, 18:11

Z dru­cianych prostot...

Jeśli chodzi o ko­biety...to większość prob­lemów można roz­wiązać ustnie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 września 2015, 14:45

Nic tak nie uwiera ko­biety jak nie jej buty. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 21 września 2015, 19:00

... część ko­biet mu­si pochodzić od Diany, bo­gini łowów... te uwiel­biają je­lenie... i może dla­tego tak chętnie "przyp­ra­wiają rogi"... 

anegdota
zebrała 23 fiszki • 17 września 2015, 23:34

Ko­bieta z ub­ra­niami ma wie­czne przymierze... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 czerwca 2015, 09:57

Żeby spros­tać ko­biecie, na­leży siebie moc­no nagiąć. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 maja 2015, 18:41

Bez­względność ko­biety uśmier­ci każde trwanie.
wy­pierająca się zaz­drości, siła niszcząca
Cze­go sa­ma nie cier­pi, prze­cier­pi ktoś inny.
nie cier­pi też włas­nych słabości, tych nie do ukrycia..
..zra­nione ego 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2015, 19:57

Ko­bieta jest top­less, nie zakłada nicze­go z góry. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 lutego 2015, 11:09
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bystry.76

Użytkownicy
K L M
Aktywność

11 grudnia 2018, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 17:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektóre dni są do [...]

21 listopada 2018, 20:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Upijam się życiem za­nurzo­nymw [...]

21 listopada 2018, 08:15onejka sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]