My

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 16 tek­stów.

Człowiek jest liną roz­piętą między zwierzęciem a nad­człowiekiem. Liną nad przepaścią. 

cytat
zebrał 15 fiszek

To co ma i tak spaść, na­leży popchnąć. 

cytat
zebrał 53 fiszki

Nie mogę uwie­rzyć w bo­ga, który chce być chwa­lony cały czas. 

cytat
zebrał 61 fiszek

Sa­mot­ność spra­wia, że sta­jemy się bar­dziej su­rowi dla siebie sa­mych a łagod­niej­si dla in­nych: i jed­no, i dru­gie czy­ni nasz cha­rak­ter lepszym. 

cytat dnia z 16 października 2012 roku
zebrał 225 fiszek

Może wiem naj­le­piej dlacze­go tyl­ko człowiek pot­ra­fi się śmiać: tyl­ko on cier­pi tak bar­dzo, że mu­siał wy­naleźć coś ta­kiego jak śmiech. 

cytat dnia z 1 stycznia 2010 roku
zebrał 339 fiszek

Ja tam wolę być nie­szczęśli­wy, niż po­zos­ta­wać w sta­nie fałszy­wej, kłam­li­wej szczęśli­wości, w ja­kiej tu się żyje. 

cytat dnia z 19 marca 2016 roku
zebrał 311 fiszek

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

cytat dnia z 10 lipca 2010 roku

Śmieje­cie się ze mnie, bo jes­tem in­ny. Ja się śmieję z was, bo wszys­cy jes­teście ta­cy sami. 

cytat dnia z 27 lipca 2010 roku
zebrał 295 fiszek

– Dlacze­go Chaos zaw­sze wyg­ry­wa z Porządkiem?
– Po­nieważ jest le­piej zorganizowany. 

cytat dnia z 25 czerwca 2011 roku
zebrał 167 fiszek

W sa­mot­nej ciszy kształcą się ta­len­ty, a cha­rak­te­ry śród odmętu świata. 

cytat dnia z 15 października 2010 roku
zebrał 136 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność