Moja wyobraźnia.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 738 tek­stów.

Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie. 

cytat
zebrał 41 fiszek

Uwiel­biam pros­te przy­jem­ności, to os­tatni azyl dla ludzi skomplikowanych. 

cytat dnia z 31 marca 2013 roku
zebrał 47 fiszek

Tyl­ko płyt­cy ludzie znają siebie. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2016 roku
zebrał 69 fiszek

Każdy może współczuć cier­pieniom przy­jaciół, lecz trze­ba mieć wspa­niały cha­rak­ter, by móc cie­szyć się po­wodze­niem przyjaciela. 

cytat dnia z 18 sierpnia 2014 roku
zebrał 118 fiszek

W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym. 

cytat dnia z 9 listopada 2013 roku
zebrał 153 fiszki

Dla prze­ciw­wa­gi wielu uciążli­wości życia niebo ofiaro­wało człowieko­wi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech. 

cytat dnia z 29 sierpnia 2014 roku
zebrał 45 fiszek

Szu­kaj­my szczęścia w każdej chwi­li nasze­go życia, by nie za­pom­nieć jaką przy­jem­nością jest mieć uśmiech w oczach.
To, że stra­ciłeś/łaś nadzieję na lep­sze jut­ro nie znaczy, że lep­sze jut­ro nie nadejdzie. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 14 listopada 2009, 22:58

Mało da­jesz, gdy da­jesz tyl­ko ze swe­go bo­gac­twa, ale jeśli da­jesz siebie sa­mego, wte­dy da­jesz naprawdę. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z 31 października 2014 roku
zebrał 30 fiszek

Widziałem wczo­raj ko­bietę siedzącą między dwo­ma mężczyz­na­mi na mar­mu­rowych scho­dach świątyni.
Z jed­nej stro­ny twarz jej była całkiem bla­da, z dru­giej zarumieniona. 

cytat dnia z 26 marca 2012 roku
zebrał 124 fiszki
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Khalil Gibran

Użytkownicy
A B C
Aktywność