Moja wyobraźnia.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 738 tek­stów.

Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe. 

cytat dnia z 16 sierpnia 2011 roku
zebrał 212 fiszek

Kiedy miałem 20 lat, myślałem tyl­ko o kocha­niu. Później kochałem już tyl­ko myśleć. 

cytat dnia z 14 sierpnia 2010 roku
zebrał 253 fiszki

Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko. 

cytat dnia z 28 października 2009 roku
zebrał 271 fiszek

Nie wiem ja­ka broń będzie użyta w trze­ciej woj­nie świato­wej, ale czwar­ta będzie na ki­je i kamienie.

Ich weiß nicht mit wel­chen Waf­fen sich die Men­schen im 3. Wel­tkrieg bekämpfen, aber im 4. wer­den es Keulen sein. (niem.) 

cytat dnia z 3 grudnia 2010 roku
zebrał 277 fiszek

Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona.

Phan­ta­sie ist wichti­ger als Wis­sen, denn Wis­sen ist beg­renzt. (niem.) 

cytat dnia z 23 kwietnia 2012 roku
zebrał 323 fiszki

Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej.

Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) 

cytat dnia z 15 czerwca 2010 roku
zebrał 392 fiszki

Jeżeli za­bałaga­nione biur­ko jest oz­naką za­bałaga­nione­go umysłu, oz­naką cze­go jest pus­te biurko? 

cytat dnia z 9 września 2010 roku
zebrał 400 fiszek

Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kontaktują. 

cytat dnia z 30 sierpnia 2010 roku
zebrał 423 fiszki
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Albert Einstein

Użytkownicy
A B C
Aktywność