Moja wyobraźnia.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 738 tek­stów.

Nar­cyzm nie kocha ani dru­gich, ani siebie. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Biolo­giczna słabość człowieka wa­run­ku­je kul­turę ludzką. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Nie jest bo­gaty ten kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Miłość jest ak­tywną siłą w człowieku, siłą, która prze­bija się przez mu­ry od­dzielające człowieka od je­go bilźnich. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Tak więc dwie oso­by za­kochują się w so­bie, kiedy czują, że zna­lazły naj­lep­szy osiągal­ny na ryn­ku obiekt, uwzględniając przy tym obus­tron­ne war­tości wymienne. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Pew­ność is­tnieje je­dynie w sto­sun­ku do przeszłości, na­tomiast jeśli chodzi o przyszłość, to pew­na jest tyl­ko śmierć. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Szczęście nie jest dziełem przy­pad­ku, ani da­rem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas mu­si wyp­ra­cować dla sa­mego siebie. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Dzięki miłości człowiek może roz­wiązać ge­neral­ny prob­lem ludzkiego is­tnienia - przez­wy­ciężyć uczu­cie osamotnienia. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Sny i mi­ty za­wierają ważne przesłania od nas do siebie samych. 

cytat dnia z 14 sierpnia 2017 roku
zebrał 23 fiszki

Ce­lem nasze­go życia nie po­win­no być po­siada­nie bo­gac­tw, lecz bo­gac­two bycia. 

cytat dnia z 17 grudnia 2011 roku
zebrał 73 fiszki
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Erich Fromm

Użytkownicy
A B C
Aktywność