Miłość.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 923 tek­sty.

Miłością na­kar­misz in­nych choć
często sam chodzisz głodny 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 5 września 2018, 08:51

Miłość to pro­ces.
Od na­rodzin do śmier­ci jest wciąż na wokandzie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 kwietnia 2018, 06:42

Sa­mot­ność spra­wia, że szu­kamy miłości, le­wac­two spra­wia, że się kodem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 sierpnia 2017, 10:55

Życie to piosen­ka, której me­lo­dią jest miłość. 

aforyzm dnia z 19 maja 2017 roku
zebrał 20 fiszek • 17 maja 2017, 08:55

Za­kocha­nie - al­bo przechodzi w miłość al­bo przechodzi.. 

myśl dnia z 15 lutego 2017 roku
zebrała 31 fiszek • 13 lutego 2017, 21:15

W życiu is­tnieją dwa rodza­je miłości: pier­wsza miłość i wszys­tkie te po­zos­tałe, które były od niej wcześniejsze. 

myśl dnia z 29 stycznia 2017 roku
zebrała 14 fiszek • 27 stycznia 2017, 21:49

Miłość nie jest śle­pa, śle­pe by­wa prag­nienie miłości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 stycznia 2017, 13:50

Miłość ma skrzydła orłów, lecz szpo­ny jastrzębie. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 2 stycznia 2017, 14:01

Miłość to de­cyz­ja, niepod­szy­ta lękiem. 

myśl dnia z 16 września 2016 roku
zebrała 14 fiszek • 15 września 2016, 08:57

Naj­silniej­sza nić, ze wszys­tkich, która trzy­ma ludzi ra­zem ze sobą to miłość... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 czerwca 2016, 16:35
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duch_Sumienia

Użytkownicy
K L M
Aktywność

19 marca 2019, 08:22kati75 sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

19 marca 2019, 08:18kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

19 marca 2019, 03:58LiaMort sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

18 marca 2019, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 14:00LiaMort do­dał no­wy tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 13:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 19:19yestem sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 15:23LiaMort do­dał no­wy tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

12 marca 2019, 23:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]

12 marca 2019, 22:11LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]