Me

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 12 tek­stów.

Kłamiesz już pop­rzez sa­mo sta­wianie py­tań, sko­ro znasz na nie odpowiedź. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Tyl­ko ludzie wierzący we wróżby mają pecha al­bo nie­szczęśli­we wy­pad­ki trzy­nas­te­go [...]. 

cytat dnia z 13 kwietnia 2013 roku
zebrał 25 fiszek

Bez przyszłości te­raźniej­szość sta­je się bez znacze­nia, to tak, jak­by jej nie było. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Każdy z nas no­si w so­bie coś, cze­go nie można naz­wać, ale co sta­nowi prawdę o nas samych 

cytat dnia z 23 listopada 2011 roku
zebrał 135 fiszek

[...] noc po­siada tę ma­giczną moc na­dawa­nia cech nieod­wra­cal­ności i mon­strual­ności na­wet naj­mniej­szym rzeczom [...]. 

cytat dnia z 7 czerwca 2012 roku
zebrał 6 fiszek

Jest ta­ka chwi­la, kiedy nie czu­je się już bólu. Wrażli­wość zni­ka, a rozsądek tępieje, aż zat­ra­ci się poczu­cie cza­su i miejsca. 

cytat
zebrał 20 fiszek

To co się ro­bi w łóżku, nig­dy nie jest niemo­ral­ne, jeśli przyczy­nia się do ut­rwa­lenia miłości. 

cytat
zebrał 30 fiszek

Cieka­wość jest jedną z wielu pułapek miłości. 

cytat dnia z 17 grudnia 2016 roku
zebrał 68 fiszek

Pa­mięć ser­ca uni­ces­twia złe wspom­nienia, wyol­brzy­miając dob­re, [...] dzięki te­mu mecha­niz­mo­wi uda­je nam się zno­sić ciężar przeszłości. 

cytat dnia z 13 lipca 2016 roku
zebrał 101 fiszek

Je­dynym bólem ja­ki prze­raża mnie w śmier­ci, jest to, że można um­rzeć nie z miłości. 

cytat dnia z 3 marca 2013 roku
zebrał 199 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność