Marzenia.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 630 tek­stów.

Marze­nia puszczo­ne z dy­mem wra­cają ja­ko naleciałości... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 listopada 2018, 11:08

Marze­nia, to te dro­gi przez świat, które pro­wadzą tam, gdzie nig­dy nie byłeś. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 marca 2017, 12:25

Marzy­my o tym, cze­go nam bra­kuje, dla­tego gdy­byśmy żyli w ideal­nym świecie, bra­kowało by nam w nim tyl­ko marzeń. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lutego 2017, 21:00

... naj­piękniej­sze marze­nia to te, które człowiek sta­ra się spełnić... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 28 listopada 2016, 18:57

Marze­nia się spiętrzają. 

myśl dnia z 29 maja 2016 roku
zebrała 7 fiszek • 28 maja 2016, 20:55

Cza­sem w marze­niach drze­mią jeszcze niez­na­ne marze­nia-
po wy­budze­niu ich ra­dość niesamowita.
Ot­wiera drzwi up­rag­nione­mu szczęściu...

K.A.Sz. 10.05.2016r.
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 maja 2016, 20:34

po co marzyć o wie­czności, sko­ro nią jesteśmy 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lutego 2016, 19:40

Bądź od­po­wie­dzial­ny, nie porzu­caj marzeń bez wypowiedzenia. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 stycznia 2016, 01:02

Cza­sem marze­nia aż bolą, za­miast koić duszę. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 stycznia 2016, 00:27

Marze­nia i rozsądek są jak dwie skłóco­ne sąsiadki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 stycznia 2016, 10:51
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 10:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

wczoraj, 09:36onejka sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

przedwczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

przedwczoraj, 20:26LiaMort do­dał no­wy tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

11 grudnia 2018, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]