Magazyn wedy

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 48 tek­stów.

Człowiek jest bar­dzo nieu­czci­wy wo­bec swe­go bo­ga: je­mu nie wol­no grzeszyć. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Lecz człowieko­wi sa­mego siebie tyl­ko dźwi­gać jest ciężko! Ja­ko że zbyt wiele ob­ce­go włado­wał na swe bar­ki. Ja­ko wielbłąd przyklęka on i poz­wa­la się dob­rze obładować. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Obłęd u jed­nos­tki jest czymś rzad­kim - ato­li u grup, stron­nic­tw, ludów i epok regułą. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Kto z motłochu jest, je­go myśli sięgają wstecz do dziada, a z dziadem i czas się kończy. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Naj­lep­szym auto­rem będzie ten, który się wstydzi zos­tać literatem. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Matką roz­pusty nie jest ra­dość, lecz brak radości. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Cisza pożąda­na jest jed­nak nie po to, by uk­ry­wać, lecz wy­rażać na wyższym po­ziomie zerwania. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Niem­cy są dla mnie niemożli­wi. Jeśli wyob­rażam so­bie rodzaj człowieka, który idzie na wspak moim wszys­tkim in­styn­ktom, to zaw­sze wyj­dzie z te­go Niemiec. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Mo­ral­ność to in­styn­kt stad­ny w jednostce. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ten, kto gar­dzi sa­mym sobą, na­dal sza­nuje siebie ja­ko te­go, który pogardza. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność