luxfery...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 312 tek­stów.

Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie. 

cytat dnia z 26 sierpnia 2014 roku
zebrał 15 fiszek

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wte­dy — swoje
Smut­ne, zdziwione,
Bar­dzo otworzysz. 

cytat dnia z 17 maja 2014 roku
zebrał 267 fiszek

Naj­trud­niej­sze w dys­kusji nie jest to, by bro­nić ja­kiejś opi­nii, ale by ją mieć. 

cytat dnia z 5 lutego 2014 roku
zebrał 73 fiszki

Sek­ret szczęścia, a przy­naj­mniej spo­koju, leży w tym, żeby wyeli­mino­wać ro­man­tyczną miłość z życia, bo to ona spra­wia, że człowiek cier­pi. Tak żyje się spo­koj­niej i le­piej się ba­wi, za­pew­niam cię. 

cytat dnia z 27 stycznia 2014 roku
zebrał 54 fiszki

Zas­ta­nawiałem się nad tym, że by­liśmy święci wte­dy, gdy wszys­cy sta­nowi­liśmy jed­ność, i że ludzkość była święta, póki nic jej nie dzieliło. I do­piero wówczas ut­ra­ciła tę świętość, gdy ja­kiś nędzny człeczy­na pochwy­cił kęs w zęby i uciekł z nim nie dając go so­bie wyd­rzeć, wie­rzgając i wal­cząc o niego. 

cytat dnia z 4 stycznia 2014 roku
zebrał 21 fiszek

Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych. 

cytat dnia z 31 października 2013 roku
zebrał 36 fiszek

Jak mądre byłyby ko­biety, gdy­by miały te ro­zumy, które dla nich pot­ra­cili mężczyźni. 

cytat dnia z 11 kwietnia 2013 roku
zebrał 90 fiszek

Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną. 

cytat dnia z 2 kwietnia 2013 roku
zebrał 56 fiszek

Je­dynym bólem ja­ki prze­raża mnie w śmier­ci, jest to, że można um­rzeć nie z miłości. 

cytat dnia z 3 marca 2013 roku
zebrał 199 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Gabriel García Márquez

Użytkownicy
R S T
Aktywność

25 kwietnia 2019, 17:11sand wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

7 września 2018, 17:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 22:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 12:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 01:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 18:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 02:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 01:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 19:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 17:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość