Lśnienie

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 113 tek­stów.

Nielot

dawni
dalecy
wspo­minam was raz ostatni

bo już pra­wie jes­tem człowiek
z blas­ku księżyca
z komet
meteorów

śmierć się wy­pasa na grobach
drze­wa w mych og­ro­dach ob­darła
z liści i kwiatów

lecz ja ser­ce otwieram
i idę
do­nikąd da­lej

do ciała wiążąc nadziei żagle

bo dusza
to anioł w człowieku

nieskrzydlaty 

wiersz
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 09:17

Nic optymistycznego, choć wiosna tuż, tuż

Gdy świt wsta­je, śmierć
kładzie się się spać.
Sak­so­fon tkli­wie łka,

A, Bóg...
Bóg nie kle­pie pocieszajaco
po ra­mieniu, nie ociera łez,

I tyl­ko słońce trzy­ma się
kur­czo­wo li­ni horyzontu

Z parapetu
poz­biera­nych kil­ka słów
mil­czących niczym
niemy film
...

Za­mil­knę i ja.
wraz z nim 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 marca 2018, 10:19

przy stole

jak smu­tek ułożony z jed­na­kowych kamieni
nasze twarze
noszą wi­del­ce łyżki noże
pragnienie
- pod­chodzi do ust jak kwiat
coś plącze dro­gi ko­liz­ji
nie
jes­teśmy wolni
gdy pat­rzy ktoś inny 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 marca 2018, 15:33

Światłoczułość

Odtwórz
przeszy­wa
wiążąc gardło 
dłonie
ko­lana 

dzierżąc

od skle­pienia 
do czeluści

kpiąc z gry cieni
mącąc kosmos

ekscytuje
wy­soką wibracją 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 marca 2018, 21:59

* * *

sta­wiany na baczność
między winą a ścianą
na prędkich palcach
z me­lan­cho­lii plecąc
naj­trwal­sze nicie

z po­win­nością czar­nej wdowy
ze ścian brukowanych
roz­bił spękań granice

la­winą ka­mieni usypany
ka­lecząc niepew­ne stopy
opa­dają śla­dy za krokiem
drob­ny­mi kroplami

chcą biec w stronę ramion
wraz z lękiem za rękę
a w dru­giej trzy­mać latawiec 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 marca 2018, 23:17

undefined

Spadł z obłoków śnieżno­białych
Anioł,
na ziemię błotem i obłudą pokrytą.
Szukał
miłości i piękna nieskalanego.
Zna­lazł
hi­pok­ryzję bru­dami karmioną.
Spot­kał człowieka,gdy szlochał...
Wśród tłumu słyszał krzyk sa­mot­ności...
Człowiek krzyczał!
Anioł przytulił...
ale było za późno! 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 lutego 2013, 09:03

* * *

w skra­danym do­tyku
roz­biegają się spojrzenia
za­kaza­nych pragnień

nies­po­koj­ny oddech
na­biera odwagi
za dwoje

w roz­wianych włosach
spląta­ne myśli
krępują zmysły

studząc dłoń
zim­nym policzkiem
szept się rozchyla

w skra­danym dotyku
z pożądań utkane
zaufanie

na­gie pragnienia
bez pomysłu
na miłość

$M 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 2 stycznia 2016, 22:04

Tęsknię...

Słowa rzu­cam na wiatr
niebo py­tając o adres
nad­szedł już ten czas
wkra­dając zapomnienie.

Tęskno­ta często mnie niesie
tam gdzie życie nie sięga
myślę o białej kopercie
z mar­mu­rowe­go znaczka.

Łzy skrap­lają pergamin
pisząc się w wspomnienia,
wśród szumów drzew
słychać sze­lest skrzydeł.

...braciszku. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 czerwca 2017, 22:16

Bezpowrotnie

czas nas od­da­la od ziemi
roz­dzielając ciało od duszy
sple­cione jak palce

i przej­rzys­tym trzepotem
skrzydeł
ku niebu wznosi
w to błękitne
nad na­mi światło
które do­gasa tęsknotą

bo człowiek od­chodzi
ścieżką co zarasta
za­pom­nieniem i ciszą 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 5 marca 2015, 10:29

Cie~pło

prze­nikam każdą zaszep­taną noc
naj­ciem­niej­sze za­kamar­ki zapląta­nia
gdy cienie dłoni otu­lają twarz

zag­ry­zam na krawędzi sny
cen­niej­sze od wszys­tkich bogactw

wciąż szu­kając w so­bie
mi­lion po­wodów na nie 

lecz to ja­wa trwo­ni chwi­le
jak czu­le składa­ne pocałunki
na jej us­tach

zim~no 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2018, 21:59
Pozostałe zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 21:55Moon G sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 21:55Moon G sko­men­to­wał tek­st Na każdą miłość trze­ba [...]

wczoraj, 17:46I.Anna sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 17:45I.Anna sko­men­to­wał tek­st Na każdą miłość trze­ba [...]

wczoraj, 16:56kati75 sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

wczoraj, 16:46kati75 sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

wczoraj, 16:45kati75 sko­men­to­wał tek­st Kobieta - ma­terialis­tka, to [...]

wczoraj, 16:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Podążaj za tem­pem ser­ca [...]

wczoraj, 16:33yestem sko­men­to­wał tek­st Podążaj za tem­pem ser­ca [...]

wczoraj, 16:29kati75 sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]