Lost

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 177 tek­stów.

Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady. 

cytat dnia z 18 kwietnia 2010 roku
zebrał 472 fiszki

Niewiele rzeczy tak bar­dzo oszu­kuje jak wspomnienia. 

cytat dnia z 14 lipca 2016 roku
zebrał 154 fiszki

Is­tnieje­my, póki ktoś o nas pamięta. 

cytat dnia z 14 stycznia 2013 roku
zebrał 205 fiszek

Ludzie są go­towi uwie­rzyć we wszys­tko, tyl­ko nie w prawdę. 

cytat dnia z 10 grudnia 2012 roku
zebrał 204 fiszki

Ludzie lu­bią kom­pli­kować so­bie życie, jak­by już sa­mo w so­bie nie było wys­tar­czająco skomplikowane. 

cytat dnia z 21 stycznia 2013 roku
zebrał 217 fiszek

Książki są lus­trem: widzisz w nich tyl­ko to, co już masz w sobie. 

cytat dnia z 30 lipca 2010 roku
zebrał 269 fiszek

Poezję pisze się łza­mi, po­wieść krwią, a his­to­rię rozczarowaniem. 

cytat dnia z 19 grudnia 2009 roku
zebrał 283 fiszki

Są oso­by, które się pa­mięta, i oso­by, o których się śni. 

cytat dnia z 18 grudnia 2009 roku
zebrał 431 fiszek

W chwi­li, kiedy zaczy­nasz zas­ta­nawiać się, czy kochasz ko­goś, przes­tałeś go już kochać na zawsze. 

cytat dnia z 31 stycznia 2010 roku
zebrał 476 fiszek

Ma­gia nie zmienia zbyt­nio świata. Właści­wie jeszcze bar­dziej go komplikuje 

cytat
zebrał 21 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Joanne Kathleen Rowling

Użytkownicy
X Y Z
Aktywność