little things

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 45 tek­stów.

Szko­da, że dob­roć z tyłu oczu nie ma. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje. 

cytat dnia z 21 listopada 2013 roku
zebrał 257 fiszek

O naj­lep­szym to­warzys­twie mówi się, że roz­mo­wa w nim pou­cza, a mil­cze­nie kształci. 

cytat dnia z 23 listopada 2013 roku
zebrał 60 fiszek

Jeśli jed­na oso­ba ma uro­jenia, mówi­my o cho­robie psychicznej. Gdy wielu ludzi ma uro­jenia, na­zywa się to religią. 

cytat dnia z 29 listopada 2013 roku
zebrał 67 fiszek

Nig­dy nie mógł pojąć sen­su wal­ki po­między prze­ciw­ni­kami, którzy zgadzają się co do zasad. 

cytat dnia z 27 listopada 2013 roku
zebrał 47 fiszek

I w końcu, nie wiemy już, co się liczy. Gra­nice się za­cierają. Jes­teśmy jak wol­ne elek­tro­ny. Za­miast mózgu ma­my kartę kre­dytową, za­miast no­sa - od­kurzacz, i nic na miej­scu serca. 

cytat dnia z 12 lutego 2014 roku
zebrał 100 fiszek

Cza­sy ma­my ciężkie, ale za to lek­kie obyczaje. 

cytat dnia z 27 lutego 2014 roku
zebrał 59 fiszek

Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie. 

cytat dnia z 11 kwietnia 2014 roku
zebrał 23 fiszki

[...] kochał ją tak bar­dzo i od daw­na, że nie mógł już pojąć żad­ne­go in­ne­go cier­pienia, które nie zaczy­nałoby się od [niej]. 

cytat dnia z 19 kwietnia 2014 roku
zebrał 200 fiszek

Nie w porę może przyjść czkaw­ka, ok­res, śmierć lub sąsiad­ka. Ale nie miłość. 

cytat dnia z 30 kwietnia 2014 roku
zebrał 163 fiszki
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność