Treściwe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 204 tek­sty.

Uwiel­biasz mnie w wer­sji sauté...
masz rację to właśnie wte­dy staję się sobą.
Nicze­go nie muszę uda­wać,nie muszę być lep­szą wer­sją niedos­ko­nałej siebie.Mówisz,że taką bez­bronną i niewinną mnie właśnie kochasz,cze­kającą na Twój czuły do­tyk,od­daną całko­wicie To­bie. W końcu zro­zumiałam, że to właśnie za to mnie pokochałeś. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2013, 12:15

Muszę wszys­tko zro­bić, aby być naj­lep­szą wer­sją siebie samego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 listopada 2014, 21:07

Drogi ***

Miałeś rację. Jak zaw­sze. Nie mogłam przyz­nać te­go od ra­zu, bo poczułam się zbyt upo­korzo­na, by od­po­wie­dzieć na Twój list. Chy­ba rzeczy­wiście stałam się cieniem sa­mej siebie. Cho­ciaż co­raz częściej zastanawiam [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 8 lipca 2015, 16:55

Jeśli pewnych myśli nie dopuszczamy do głosu, jakże mamy nabrać do nich zaufania?

Nau­czy­liśmy się siebie na pa­mięć. Po kil­ku pier­wszych słowach roz­pozna­jemy uczu­cia, które je układały, reagu­jemy emoc­ja­mi, tłumacząc dum­nie, że to nasz wybór. Tak kiedyś myślałam... Te­raz zas­ta­nawiam się gdzie to właści­wie jest [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 1 grudnia 2017, 11:48

Dziewczyna z przyszłości.

Dziew­czy­no z przyszłości,

Wciąż jeszcze nie ma Ciebie obok, ale usil­nie wierzę, że ten dzień wreszcie nastąpi. Wierzę, że będzie to dzień w, którym będzie się liczyć tyl­ko tu i te­raz, a świat [...] — czytaj całość

list • 29 grudnia 2017, 15:30

Ja­kim pra­wem ho­mo sa­piens tak głośno trąbi o swoim "kos­micznie uza­sad­nionym is­tnieniu" i "niez­by­wal­nych pra­wach", sko­ro wszys­tkie ar­gu­men­ty pot­wier­dzające te hi­pote­zy, pochodzą od niego samego?
To tak jak­by uwie­rzyć w dob­roczyn­ny, zdro­wot­ny wpływ pew­ne­go zna­nego na całym świecie czar­ne­go na­poju, na pod­sta­wie ba­dań i ana­liz przep­ro­wadzo­nych przez kon­cern The Co­ca-Co­la Company

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2017, 18:57

Nadzieja

Życie nadzieją wca­le nie jest ta­kie ba­nal­ne. Wszys­cy mają prze­cież nadzieję. Nadzieję na lep­szy czas. Wszys­cy, na­wet naj­większy pe­symis­ta miał kiedyś nadzieję. To nie tak, że jeśli masz nadzieję to jes­teś stracony. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 grudnia 2017, 21:55

Życie to codzien­na podróż przez pus­ty­nię. Cza­sami, gdy spo­tyka nas coś miłego, oka­zuje się, że to po pros­tu fatamorgana. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2011, 10:52

Codzien­nie za­daję so­bie py­tanie: kim chcę być? Wiem jed­no. Na pew­no nie chcę być tym, kim jes­tem dziś. Chcę zmian. Roz­paczli­wie pot­rze­buję zmian. Roz­paczli­wie pot­rze­buję od­na­leźć miej­sce na ziemi. Roz­paczli­wie próbuję odnaleźć [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 sierpnia 2017, 00:55

Nie da się przejść przez życie sa­mot­nie. Można. Oczy­wiście, że można po­lubić pus­te łóżko. Można pi­jać sa­mot­nie kawę. Można otaczać się przy­jaciółmi. Można chodzić na siłow­nię o 23:00, bo w su­mie nie [...] — czytaj całość

myśl dnia z 2 sierpnia 2017 roku
zebrała 18 fiszek • 31 lipca 2017, 22:30
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
R S T
Aktywność

17 czerwca 2019, 19:48yestem sko­men­to­wał tek­st Życie, to us­tawka, np. [...] 

17 czerwca 2019, 16:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

17 czerwca 2019, 16:15sprajtka do­dał no­wy tek­st Życie, to us­tawka, np. [...] 

16 czerwca 2019, 17:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

16 czerwca 2019, 14:07yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

16 czerwca 2019, 11:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

12 czerwca 2019, 19:22sprajtka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 czerwca 2019, 00:25yestem sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 22:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 16:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]