Treściwe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 205 tek­stów.

Jeśli pewnych myśli nie dopuszczamy do głosu, jakże mamy nabrać do nich zaufania?

Nau­czy­liśmy się siebie na pa­mięć. Po kil­ku pier­wszych słowach roz­pozna­jemy uczu­cia, które je układały, reagu­jemy emoc­ja­mi, tłumacząc dum­nie, że to nasz wybór. Tak kiedyś myślałam... Te­raz zas­ta­nawiam się gdzie to właści­wie jest [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 1 grudnia 2017, 10:48

Dziewczyna z przyszłości.

Dziew­czy­no z przyszłości,

Wciąż jeszcze nie ma Ciebie obok, ale usil­nie wierzę, że ten dzień wreszcie nastąpi. Wierzę, że będzie to dzień w, którym będzie się liczyć tyl­ko tu i te­raz, a świat [...] — czytaj całość

list • 29 grudnia 2017, 14:30

Ja­kim pra­wem ho­mo sa­piens tak głośno trąbi o swoim "kos­micznie uza­sad­nionym is­tnieniu" i "niez­by­wal­nych pra­wach", sko­ro wszys­tkie ar­gu­men­ty pot­wier­dzające te hi­pote­zy, pochodzą od niego samego?
To tak jak­by uwie­rzyć w dob­roczyn­ny, zdro­wot­ny wpływ pew­ne­go zna­nego na całym świecie czar­ne­go na­poju, na pod­sta­wie ba­dań i ana­liz przep­ro­wadzo­nych przez kon­cern The Co­ca-Co­la Company

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2017, 17:57

Nadzieja

Życie nadzieją wca­le nie jest ta­kie ba­nal­ne. Wszys­cy mają prze­cież nadzieję. Nadzieję na lep­szy czas. Wszys­cy, na­wet naj­większy pe­symis­ta miał kiedyś nadzieję. To nie tak, że jeśli masz nadzieję to jes­teś stracony. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 grudnia 2017, 20:55

Życie to codzien­na podróż przez pus­ty­nię. Cza­sami, gdy spo­tyka nas coś miłego, oka­zuje się, że to po pros­tu fatamorgana. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2011, 09:52

Codzien­nie za­daję so­bie py­tanie: kim chcę być? Wiem jed­no. Na pew­no nie chcę być tym, kim jes­tem dziś. Chcę zmian. Roz­paczli­wie pot­rze­buję zmian. Roz­paczli­wie pot­rze­buję od­na­leźć miej­sce na ziemi. Roz­paczli­wie próbuję odnaleźć [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 sierpnia 2017, 22:55

Nie da się przejść przez życie sa­mot­nie. Można. Oczy­wiście, że można po­lubić pus­te łóżko. Można pi­jać sa­mot­nie kawę. Można otaczać się przy­jaciółmi. Można chodzić na siłow­nię o 23:00, bo w su­mie nie [...] — czytaj całość

myśl dnia z 2 sierpnia 2017 roku
zebrała 18 fiszek • 31 lipca 2017, 20:30

Nie ma prob­le­mu bez wyjścia. Chodzi o to, że wyjście to nie zaw­sze drzwi. 

myśl dnia z 30 lipca 2017 roku
zebrała 23 fiszki • 29 lipca 2017, 20:53

Dom jest ta­kim miej­scem, do które­go zaw­sze zos­ta­niesz wpuszczo­ny, kiedy za­pukasz do drzwi. 

cytat dnia z 30 lipca 2017 roku
zebrał 30 fiszek

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. 

cytat dnia z 4 grudnia 2009 roku
zebrał 602 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vincent van Gogh

Użytkownicy
R S T
Aktywność

16 stycznia 2018, 21:35sprajtka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 19:03onejka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 18:42yestem sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 12:29IKON sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 11:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 10:30sprajtka do­dał no­wy tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

2 stycznia 2018, 10:33sprajtka sko­men­to­wał tek­st Co chwy­ta za ser­ce [...]

23 grudnia 2017, 09:21sprajtka sko­men­to­wał tek­st W spa ni ale...  

22 grudnia 2017, 10:27yestem sko­men­to­wał tek­st W spa ni ale...  

22 grudnia 2017, 08:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st czwartek, 21.12.2017 Wiel­ki­mi kro­kami [...]