Treściwe

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 195 tek­stów.

(...)

Piszę, bo wiem, że nie przeczy­tasz. Nie wiem, który już raz, ale nig­dy o to­bie. Na­dal jes­teś imieniem, które­go nie wpuszczam na us­ta, nie prze­puszczam na pa­pier. Za­pachem, na ja­ki się wzdrygam. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 5 grudnia 2016, 21:36

Uczucia

Uczu­cia… taaa… cóż one znaczą w dzi­siej­szym świecie. Dzi­siaj jest to to­war, który niez­wykle łat­wo się sprze­daje. Tak. Można ku­pić uczu­cia. W su­mie, cze­go dziś się nie ku­pi. Naj­piękniej­sze sfe­ry ludzkiego życia [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 24 lipca 2012, 21:43

Po­winieneś mil­czeć, ale nie tak jak ktoś, kto mil­czy z przy­musu al­bo z pychy, z po­gar­dy; do te­go nie masz pra­wa, bo jes­teś człowiekiem i twoi bliźni mają pra­wo pro­sić cię, byś [...] — czytaj całość

cytat dnia z 23 listopada 2016 roku
zebrał 18 fiszek

Wsiadam jeśli życie to po­ciąg do nikąd... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 października 2016, 00:05

Gwiażdzis­ta noc za ok­nem. To już przed­sionek śro­dy czy­li półme­tek pra­cowi­tego ty­god­nia. Ro­man­tyczni zaz­wyczaj Słowianie nie wy­kaza­li się tu­taj zbyt­nią kreatyw­nościa i naz­wa­li środę środą bo up­la­sowała się im ona po prostu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 września 2014, 13:53

Nic tak bar­dzo nie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­ce innych. 

myśl dnia z 24 czerwca 2016 roku
zebrała 19 fiszek • 23 czerwca 2016, 13:33

Jeżeli za­mie­rzasz wycho­wać swo­je dziec­ko w duchu chrześci­jaństwa zas­tanów się czy nap­rawdę chcesz by wie­rzyło, że przyszło na świat w grzechu, że by­cie in­nym, światłym, dob­rym czy miłującym człowiekiem wiąże się z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lipca 2016, 20:42

Jęczeć nad mi­nionym nie­szczęściem to naj­lep­szy sposób, by przy­ciągnąć inne. 

cytat dnia z 23 lipca 2016 roku
zebrał 24 fiszki

Trud­no jest wrócić, bo powrót to de­cyz­ja, gdzie chce się być. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 maja 2016, 00:48

Cza­sem na­leży wyjść i trzasnąć drzwiami, żeby nie stra­cić sza­cun­ku do siebie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 stycznia 2012, 18:07
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Maly Majkel

Użytkownicy
R S T
Aktywność

23 kwietnia 2017, 23:13sprajtka sko­men­to­wał tek­st Znają nas tyl­ko blis­cy, [...]

22 kwietnia 2017, 18:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st jedni tworzą at­mosferę a [...]

11 kwietnia 2017, 08:37sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

7 kwietnia 2017, 18:11dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 22:38sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 20:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 19:58dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 13:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]

5 kwietnia 2017, 11:39onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma co się [...]