J.J.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 15 tek­stów.

Na początku miłości trze­ba chodzić bar­dzo os­trożnie, do­piero później można się puścić pędem przez po­la pros­to w objęcia ukocha­nego, kiedy ma się pew­ność, że nas nie wyśmieje, jeśli się potkniemy. 

cytat dnia z 25 sierpnia 2013 roku
zebrał 145 fiszek

Nig­dzie nie ku­pisz szczęścia, miłość da­je je gratis. 

cytat dnia z 18 lutego 2015 roku
zebrał 206 fiszek

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz. 

cytat dnia z 10 sierpnia 2012 roku
zebrał 262 fiszki

Miłość jest jak cień człowieka,

kiedy ją go­nisz ona ucieka. 

cytat dnia z 4 października 2011 roku
zebrał 73 fiszki

Miłość jest ty­ranem, wiesz? Nie da się jej uniknąć ani ut­rzy­mać na dys­tans. Przy­bywa, al­bo wra­ca, al­bo też zstępu­je, wszys­tko jed­no, i właści­wie możemy tyl­ko pod­nieść ręce do góry i być dob­rej myśli, prawda? 

cytat dnia z 28 listopada 2013 roku
zebrał 46 fiszek

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśli­wy, i noc ma spo­kojną, i dzień nietęskliwy. 

cytat dnia z 28 kwietnia 2010 roku
zebrał 460 fiszek

Miłość bez wza­jem­ności zaw­sze jest najsilniejsza. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Niedoj­rzała miłość mówi: kocham cię, po­nieważ cię pot­rze­buję. Doj­rzała mówi: pot­rze­buję cię, po­nieważ cię kocham. 

cytat dnia z 9 sierpnia 2013 roku
zebrał 224 fiszki

Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. 

cytat dnia z 11 marca 2015 roku
zebrał 81 fiszek

Czy is­tnieje coś gor­sze­go niż miłość brzyd­kiej ko­biety? Ow­szem – przy­jaźń pięknej kobiety. 

cytat
zebrał 75 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność