Jesiennie.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 56 tek­stów.

Za­jesieńmy się ra­zem - tak dob­rze nam w ko­lorach.


for truman 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 października 2016, 12:27

Przy­roda ob­darza nas je­sienią co ro­ku ..
Życie tyl­ko raz .. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 października 2016, 15:07

astronomiczna jesień

ciepłe no­ce jeszcze wciąż miały przyjść
uwodzić zmysły maciejką
upi­jać zdro­wy rozsądek
spi­janym z ust odurzeniem

jak to jest
że przy tobie
deszczo­wych dni nie pamiętam

pod­chodzę na pal­cach do okna
pod którym nie mok­nie nikt

prześwi­tami wdziera się mgła
i niep­roszo­ny świt
przyg­niata nas si­nym niebem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 września 2016, 09:41

to tyl­ko jesień
ta­ka nie.prak­tyczna przestrzeń
...
aromatycznie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 października 2015, 10:59

Do je­sieni doj­rze­wa się jak do ciepłych myśli... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 października 2015, 12:43

je­sienią treść sma­kuje wytwórnie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 października 2015, 11:40

je­sienią
za­myka­my ok­na i drzwi
ot­wiera­my głowę
z aro­matem ciepłych chwil
myśli stylo.nove 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 września 2015, 10:02

je­sienią
za­miata­nie myśli
jak liści - zbyteczne

wracają 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 września 2015, 09:00

je­sień zas­pała
więc Góra wiosnę nam zesłała
... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 listopada 2014, 15:06

je­sień
omi­ja ka­len­darz
nic so­bie z niego nie robi
ze słońcem w komitywie
...
broi 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 listopada 2014, 09:55
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

m.M

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 10:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

wczoraj, 09:36onejka sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

przedwczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

przedwczoraj, 20:26LiaMort do­dał no­wy tek­st Kłamstwo od­bi­ja się od [...]

11 grudnia 2018, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 20:36yestem sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

10 grudnia 2018, 19:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]