Jak gwiazdy lśnią...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 43 tek­sty.

Wol­ny człowiek jest wro­giem władzy. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 9 stycznia 2011, 15:25

Jut­ro jest niez­na­ne, za­tem cieka­we, tajemnicze. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 grudnia 2010, 21:02

Kur­to­wi Co­baino­wi -

ze po­kazałeś nam drogę jaką ma­my podążać.
to praw­da idzie się trud­no bez przywódcy,
ale ma­my Cię w naszych ser­cach
I IDZIEMY
po­kazując nasze JA !

mi­mo mor­der­stwa nie zos­ta­wiłeś nas.

kocham Cię
[*]
dziekuje... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 grudnia 2010, 20:06

Przy­jaźń pielęgnuj,
niena­wiść pokonuj.
Zaufa­nie zdobywaj,
z wro­gami pogrywaj. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 grudnia 2010, 22:18

Chce za­pom­nieć o przeszłości a mi­jam ją na ulicy... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 17 listopada 2010, 04:54

Je­dyną is­totą, która może być pot­wo­rem jest człowiek. Tyl­ko on, pot­ra­fi krzyw­dzić dla zabawy. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 27 listopada 2010, 13:18

Pod sen­ny­mi po­wieka­mi wy­mieniam się z diabłem sna­mi
i nie wiem dlacze­go nie wi­dać w nich nic złego. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 6 lipca 2010, 13:33

Nie chce­my być oszu­kiwa­ni, jed­nakże ufa­my ludziom którym nie po­win­niśmy ufać, na­tomiast tych na których war­to po­legać od­pra­wiamy z kwitkiem... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 19 czerwca 2010, 23:52

Nie lu­bię mówić o przeszłości, wszys­tko scho­wałam w pu­dełku "byłam wte­dy dziec­kiem".
Za 10 lat zmienię ety­kietkę na "byłam, młoda i głupia".
Za 20 na "byłam niedoj­rzała i nierozsądna".
Za 30 "chciałam skosztować [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 38 fiszek • 26 maja 2010, 00:06

Czy­tanie książek to naj­piękniej­sza za­bawa, jaką so­bie ludzkość wymyśliła. 

cytat dnia z 6 kwietnia 2010 roku
zebrał 633 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Wisława Szymborska

Użytkownicy
K L M
Aktywność