Ja

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 18 tek­stów.

Zwyczaj­ne spra­wy nas załatwiają. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 maja 2013, 11:38

Szczęście znaj­du­je się w to­bie. Zaczy­na się na dnie two­jego ser­ca, a ty możesz je wciąż po­większać, po­zos­tając życzli­wym tam, gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi; po­magając tam, gdzie już nikt nie po­maga; będąc za­dowo­lonym tam, gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żądania. 

cytat dnia z 11 sierpnia 2010 roku
zebrał 222 fiszki

Dlacze­go nig­dy nie jes­teśmy tak od­ważni jak w naszych myślach ? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 14 marca 2013, 18:01

Mój świat jest tak mały, led­wo jed­nooso­bowy, a Wy nie jes­teście w sta­nie go ogarnąć swoimi wiel­ki­mi rozumami. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 10 lutego 2013, 00:55

Chcesz być w życiu szczęśli­wy? Naj­pierw bądź smut­ny, wte­dy do­cenisz to, co masz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 stycznia 2013, 21:11

Naj­gor­szy la­birynt świata - gdy nie masz gdzie iść, a masz dokąd uciec. 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 22 września 2012, 14:44

Są ludzie od których nau­czyłam się być silna,
Jest Coś- co nau­czyło mnie wiary, na­wet wte­dy, gdy wszys­cy in­ni skreślają mnie na starcie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 stycznia 2013, 22:18

Zaz­drość o łączące dwo­je ludzi po­rozu­mienie ducho­we może być równie gwałtow­na jak zaz­drość o zbliżenie fizyczne. 

cytat dnia z 15 stycznia 2013 roku
zebrał 74 fiszki

Jes­tem zam­knięta w so­bie? Spójrz w mo­je oczy i zas­tanów się jeszcze raz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 stycznia 2013, 13:53

Nie stworzo­no mnie Aniołem, dla­tego też tak strasznie cier­piałem jak wy­ras­tały mi skrzydła. 

aforyzm dnia z 14 lipca 2011 roku
zebrał 205 fiszek • 11 października 2010, 17:36
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność