Ironia

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 20 tek­stów.

W ta­kie dni się nie umiera, w ta­kie dni można tyl­ko za­pom­nieć, że się istnieje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 lutego 2015, 21:14

Naj­bar­dziej gorzka w naszym dzi­siej­szym smut­ku jest pa­mięć o wczo­raj­szej radości. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2017 roku
zebrał 33 fiszki

Cza­sem im większa czuj­ność, tym większe zaślepienie. 

aforyzm dnia z 11 października 2011 roku
zebrał 137 fiszek • 16 września 2010, 13:39

Jeśli chcesz oglądać tęczę, mu­sisz dziel­nie znieść deszcz. 

cytat
zebrał 35 fiszek

Mój plan jest pros­ty, ta­ki : 
z uniesioną głową stąpać twar­do po ziemi za­dep­tując ro­baki, a nie poz­wo­lić by os­rały mnie ptaki! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 grudnia 2009, 10:07

Chcę po­wie­dzieć, że lu­bię być na­miętnym i szcze­rym, ale również lu­bię dob­rze się ba­wić i działam jak idiota. 

cytat dnia z 15 kwietnia 2011 roku
zebrał 112 fiszek

Każdy ma pra­wo do swo­bod­ne­go mar­no­wania so­bie życia. Pod wa­run­kiem tyl­ko, że nie mar­nu­je tym sa­mym życia innych. 

aforyzm dnia z 10 kwietnia 2011 roku
zebrał 127 fiszek • 14 października 2010, 23:29

...niektórym na­wet wios­na nie pop­ra­wi humoru. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 kwietnia 2010, 15:20

Ani we śnie, ani na ja­wie nie ma­my wątpli­wości co do rzeczy­wis­tości włas­nych przeżyć. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Ot­wieram oczy i biore się w garść. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 lipca 2010, 23:37
Pozostałe zeszyty
  • Prawda – Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziad­ka: - Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie? Dziadek od­po­wie­dział: - Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój. - Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec. - Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek.

  • Ty – Przy­jaciel to nie ten co szcze­ka ale pot­ra­fi za­pew­nic Ci bez­pie­czeństwo.

  • Wędrówki – Idąc,częściej spoglądaj pod no­gi niż przed siebie a na­pew­no doj­dziesz do ce­lu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mgr.Hause

Użytkownicy
Q R S
Aktywność