inspirujące

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Mamo

Mle­kiem miłości wy­kar­miłaś mnie, Matko.
Ofiaro­wałaś czas, by świat nie był klatką.
Od stóp do głowy uczu­ciem obdarzyłaś.
Przed mro­kiem oczy me zasłoniłaś.

Dziś widzę zmar­szczki, które masz po mnie.
Cier­pię, gdy pat­rzę na Twe spra­cowa­ne dłonie.
Oczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 52 fiszki • 5 września 2013, 22:13

W świecie fa­natyz­mu, za­gorzałości, pełne­go zaan­gażowa­nia, am­bicji, pięcia się po szczeb­lach, zajęć, planów, po­mysłów, zain­te­reso­wań, zna­jomych, przy­jaciół, sek­su, al­ko­holu, im­prez, spot­kań, pra­cy, wy­jazdów, roz­jazdów, ek­scy­tac­ji, na­pięcia..., w którym prze­pełniony ter­mi­narz zaw­sze tyl­ko glo­ryfi­kuje swo­jego właści­ciela i niezap­rzeczal­nie czy­ni z niego in­te­resującą osobę, z pun­ktu widze­nia pełne­go daw­nych cnót ob­serwa­tora niet­rudno o zgorzkniałość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 września 2013, 23:10

By­wają chwilę że nie tęsknie za pew­ny­mi oso­bami, lecz za tym co po­między na­mi było. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 sierpnia 2013, 14:40

Za­kochaj się w swo­jej włas­nej Drodze...
a spot­kasz na niej to, cze­go pragniesz. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 lutego 2013, 10:04

Otwórz ra­miona...a to, cze­go prag­niesz, wpad­nie Ci w objęcia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 lutego 2013, 09:35

Czym różni się dziec­ko od star­ca ? - Snami.
W śnie, dziec­ko szep­cze : "Będę, zro­bię, zostanę"
Starzec ma­wia :"Byłem, przeżyłem, zrobiłem." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 lutego 2013, 01:42
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć