Inne myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 110 tek­stów.

"Uśmie­chnij się, jut­ro możesz już nie mieć zębów!"
Bab­cia-naj­lep­szy pop­ra­wiacz hu­moru :)
Miłego wie­czo­ru wszys­tkim życzę! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 lipca 2016, 19:37

osiągnął szczyt podniecenia:
zwa­lił konia...
po­sunął damę...
to był je­go pier­wszy raz... kiedy wyg­rał w szachy 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 kwietnia 2013, 13:45

To ludzie uwiel­biają świe­czni­ki. Światłu wys­tar­czy szcze­lina w pękniętym kamieniu. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 3 stycznia 2013, 19:26

Poeci często nie zdają so­bie spra­wy, ja­ki wpływ mają na ludzi. Dla­tego są równie niebez­pie­czni, co potrzebni. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 stycznia 2013, 13:50

Zbyt dużo w życiu sztucznych świateł…zbyt mało ma­gii zwykłych świec. 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 30 grudnia 2012, 08:06

Cza­sami ludzie pot­ra­fią nas tak zniechęcić do siebie ... jed­nym słowem, jed­nym gestem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 grudnia 2012, 19:21

Chci­wość dla pok­lasku przywłaszczy so­bie wszys­tko -
... co życie skrom­nie po­daro­wało in­nym ...  

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 grudnia 2012, 13:01

Is­tnieją rodzi­ce, o których łat­wiej jest skłamać, że nie żyją. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 listopada 2012, 16:13

Nie mil­czy ten, co nie ma nic do ukrycia. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 27 października 2012, 19:37

Świat is­tnieje nies­pełna 14 mi­liardów lat, Ziemia około pięciu mi­liardów, jed­no okrążenie Słońca wokół cen­trum naszej ga­lak­ty­ki zaj­mu­je około 226 mi­lionów lat, człowiek ma w przyb­liżeniu 200 ty­sięcy lat, męski or­gazm trwa do 7 se­kund - za­baw­ne, ni­by nic, a by­wa że dla tych kil­ku se­kund jes­teśmy go­towi zap­rze­paścić wszys­tko, co w naszym wątłym życiu ważne. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 października 2012, 00:13
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Zeus

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]