Inne myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 110 tek­stów.

W pow­ro­tach nie ważne są pier­wsze słowa, ale pier­wsze spoj­rze­nie, które mówi wszystko. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 1 czerwca 2012, 11:23

Nie żałuję zachodów słońca, które podzi­wiałem z kimś, kto później od­szedł…żałuję ta­kich zachodów, które tak bar­dzo pochłonęły moją uwagę, że nie zauważyłem is­to­ty obok, która chciała ze mną być… 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 30 maja 2012, 10:23

Ocze­kiwa­nie zmniej­sza czas i zwiększa koszty.

Z myślą o oso­bach i sytuacjach... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2012, 11:04

Chciałabym kiedyś tak za­mienić się z Tobą wszys­tkim co mam, żebyś choć na chwilę do­cenił jak bar­dzo się o Ciebie sta­ram, a ja z Twoim ser­cem po­roz­ma­wiam noc całą i do­wiem się cze­mu z ro­zumem przegrało. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 maja 2012, 00:20

Trud­no po­rozu­mieć się z sa­mym sobą, gdy życie nas wyprzedza. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 maja 2012, 00:46

Cza­sami ludzię sta­wiają ścianę, nie po to by trzy­mać in­nych z daleka,
ale po to by zo­baczyć ko­mu wys­tar­czająco za­leży by ją zniszczyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 maja 2012, 14:22

dob­rze za­kamuf­lo­wana as­połeczna fobia,
zwa­na pow­szechnie samotnością 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2012, 15:51

Jeśli nie us­ta, to spoj­rze­nie opo­wie o czym jest milczenie… 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 maja 2012, 10:55

Pus­tka w ser­cu uka­zuje, że ma­my wszys­tkiego dość, nie mając niczego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 maja 2012, 12:04

Świado­mi w nieświado­mości, wciąż żyje­my
w nu­merus clausus.


[ od przy­jaciela Piotr ] 

myśl • 7 maja 2012, 12:15
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Sol 8

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]