Inne myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 110 tek­stów.

Bo od­po­wie­dzial­ność - to stanąć twarzą w twarz z prob­le­mem, choć tak bar­dzo chciałoby się uciekać 

myśl
zebrała 39 fiszek • 24 września 2012, 14:35

Im więcej cierpień
tym skrzydła wyżej niosą
po­kor­nych ludzi. 

haiku
zebrał 121 fiszek • 6 października 2012, 22:50

tak bar­dzo chce­my wie­rzyć w to, co stra­ciliśmy, że nie jes­teśmy w sta­nie zacząć ufać te­mu, co nap­rawdę mieć możemy. 

aforyzm
zebrał 43 fiszki • 23 września 2012, 00:03

Cieka­wi mnie, czy pew­ne uczu­cia mogą trwać tak długo, czy po pros­tu po pew­nym cza­sie, przyz­wycza­jeni do nich, po pros­tu so­bie je wma­wiamy? Nie poz­wa­lamy im odejść, tyl­ko kur­czo­wo trzy­mamy to, co zna­my, wierząc, że to je­dyne co nam się mogło przyt­ra­fić, że nic in­ne­go już nie będzie. A prze­cież świat stoi ot­wo­rem. Co praw­da je­go og­rom prze­raża, ale wys­tar­czy troszkę od­wa­gi, by był nasz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2012, 23:40

Sko­ro kłam­stwo ma krótkie no­gi to z te­go wy­nika, że mu­si po­siadać też dob­ry śro­dek ciężkości... Już ro­zumiem dlacze­go tak ideal­nie ut­rzy­muje równo­wagę w dzi­siej­szym świecie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2012, 06:57

W życiu cza­sami przy­dałyby się mos­ty zwodzone… 

myśl
zebrała 24 fiszki • 21 lipca 2012, 14:22

Współczes­ne posiadanie:
Wszys­tko ma­my...w dupie...

*ewen­tual­nie... nosie... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 lipca 2012, 13:48

Cza­sem plu­je so­bie w brodę, gdy nie splunę ko­muś w mordę. 

myśl • 11 czerwca 2012, 16:01

Mało kto zro­zumie chodzącą niedoskonałość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 czerwca 2012, 23:19

Myśli me, w ser­cu miej, nie w zeszycie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 czerwca 2012, 14:15
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

darascs

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]