Inne myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 110 tek­stów.

... OPINIA...

... "cieka­we słowa... głębo­ki sens".

... i żad­nej in­ter­pre­tac­ji?... i ani słowa więcej?...
... cho­ler­ka... chy­ba się uto­pili w tej "głębi"... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 19 lutego 2010, 07:43

OGŁOSZE­NIA DROBNE...

... za­mienię małżeństwo które mu­si mnie kochać...
... na roz­wodników... którzy będą chcieli mnie kochać....
[ dziec­ko ] 

myśl
zebrała 109 fiszek • 20 lutego 2010, 01:12

"BROŃ FE­MINIS­TKI"

... "gwałt małżeński"... "gwałt ran­dko­wy"... wszędzie widzi­cie tyl­ko gwałt...
... sa­me spro­wadza­cie seks, tyl­ko do prokreacji...


* zain­spi­rowa­ne tekstem
http://www.pardon.pl/artykul/10898/feministki_od_mezczyzn_seks_tylko_z_druga_kobieta 

myśl
zebrała 27 fiszek • 21 lutego 2010, 09:29

... on ma akt urodze­nia... ja Ciebie wycho­wałem...
... uciekasz przed na­mi oboma...
... mówisz że nie wiesz czyją jes­teś córką...
... a wiesz cho­ciaż, czy chcesz być córką?... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 22 lutego 2010, 07:37

.... na­karm dziec­ko... idź z nim na spa­cer... nie słyszysz że płacze?... no po­baw się z nim... a wogóle to dlacze­go ono bar­dziej Cię kocha niż mnie... prze­cież to ja "Je" urodziłam...

* zain­spi­rowa­ne pewną roz­mową o wycho­waniu dziecka... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 23 lutego 2010, 01:01

... MAŁŻEŃSTWO...

... dla większości ko­biet to je­den z wielu celów...
... dla mężczyz­ny to śro­dek do je­dyne­go celu... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 24 lutego 2010, 01:06

Wierzę wszys­tkim nie ufając nikomu. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 5 stycznia 2016, 00:20

Poz­na­nie siebie jest bar­dzo ciężkie, ale da­je lżej­sze życie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Mam piętnaście lat. Są jed­nak mo­men­ty, kiedy zaczy­nam ga­dać jak sta­ry, mądry fi­lozof. Dlacze­go właśnie wte­dy wszys­cy gra­tulują mi, że tak szyb­ko się zestarzałem? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Kocham Cię za to, że...jes­teś
i nie..na­widzę za to, że nie obok 

myśl
zebrała 65 fiszek • 26 lipca 2016, 02:00
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

paulla

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]