Inne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 47 tek­stów.

Do­tyk ciepłych dłoni, bez­pie­czeństwo za­war­te w spoj­rze­niu, uczu­cie w każdym geście poz­wo­liły jej z po­zor­nie pew­nej siebie lecz niesa­mowi­cie za­kom­plek­sionej stać się rzeczy­wiście silną psychicznie i pewną siebie. Te­raz z uśmie­chem kroczy po tęczy spi­jając po­ranną rosę z róż. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 28 kwietnia 2010, 19:12

* * *

Szczyp­ta zaz­drości i cielesności.
Ki­log­ram ro­zumu plus ku­ku na muniu.
Do­dać szczy­piorek, po­solić ten zbiorek.
Kil­ka mar­che­wek i szczęścia drzewek.
Łyk na­miętności, krop­la boskości.
Dwie kos­tki śmie­chu i trochę grzechu.
Po­lać to so­sem, zam­ro­zić potem.
Dla przy­dat­ności niech cu­kier zagości.
Prze­pis na miłość. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 kwietnia 2010, 21:06

oso­ba, która nie przychodzi kiedy ją zap­ro­sisz, ale kiedy jej potrzebujesz.
która przy­niesie ci ku­bek gorącej her­ba­ty i koc, na­wet jeśli ją o to nie poprosiłaś.
która pod­czas roz­mo­wy da­je ci się wy­gadać jeśli [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 35 fiszek • 12 kwietnia 2010, 16:48

Niebo

Budzi mnie odgłos deszczu

jest wcześnie ra­no,wsta­je by zam­knąć okno

jed­nak widzę że nie pada

idę za szu­mem, wychodzę na klatkę schodową

głos dochodzi z dołu

schodzę po schodach

dźwięk sta­je się co­raz bar­dziej wyraźny

ot­wieram drzwi wyjściowe

widzę set­ki ty­sięcy ludzi

wszys­cy klaszczą..

na­jod­ważniej­si z tłumu wychodzą w mo­ja strone

dziękują mi

gra­tulują te­go że żyłem tak jak chciałem

więc tak wygląda niebo.. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 kwietnia 2010, 05:35

alfabet

A - aby
B - być
C - człowiekiem
D - do
E - etapu
F - finalnego
G - gdzie
H - humor
I - i
J - jakikolwiek
K - komizm
L - ludzki
Ł - łagodnie
M - marnieje
N - należy
O - omijać
P - przeszkody
R - robiąc
S - sobie
T - tym
U - uprzejmość
W - wielką
Z - znaczy
Ż - żyć 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 kwietnia 2010, 00:08

Od nowa

Gdzieś w za­myśle­niu odpłynęłam.
Gdzie całą sobą czułość chłonęłam,
Gdzie two­je dłonie tak pełne ciepła,
Gdzie w pożąda­niu krew nam zakrzepła.

Tam, w naszym mieście pełnym miłości
Były wyz­na­nia i namiętności,
Były wes­tchnienia, tańce, muzyka.
Były i będą, miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 kwietnia 2010, 00:13

Rozmowy z samym sobą - część I

`Da­widzio! Jupi!
Już nie jes­tem głupi!
`Ja n i b y też nie, ale...
Też nie jes­teś głupia wcale!
`Jed­nak czuję, że wciąż mi brak czegoś...
A i tak na dob­re wyj­dzie to, co jest złego.
`Jes­teś pewien? [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 kwietnia 2010, 14:15

Szczęśliwa, bo jesteś szczęśliwy

Szczęściem jest widzieć twarz twoją uśmiechniętą,
Nie ważne czy prze­ze mnie, czy przez inną,
Uśmiech twój dla mnie jest najważniejszy,
Bo każdy dzień dzięki niemu jest piękniejszy,
Nie ma już dla ciebie mnie,
Dzień szyb­ko kroczy za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 kwietnia 2010, 20:52

Ko­bieta chce słowem lo­dy łamać
Ko­bieta chce spoj­rze­niem ogień wzmagać
Ko­bieta chce mężczyźnie nieba uchylić
Ko­bieta chce jak pies wier­nie służyć
Ko­bieta chce... Nie jej wi­na, że nie zaw­sze może... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

To, jak ko­bieta pot­raktu­je niedaw­no poz­na­nego mężczyznę, za­leży w dużym stop­niu od te­go, jak była trak­to­wana przez mężczyzn, którzy by­li dla niej ważni 

myśl
zebrała 3 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzyciel

Użytkownicy
R S T
Aktywność