inna

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 19 tek­stów.

Jeśli po­wiem, że chcę odejść - wca­le nie będzie to znaczyło, że już nie kocham. To tyl­ko oz­na­ka mo­jej chwi­lowej słabości i og­romnej pot­rze­by Ciebie. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 13 listopada 2010, 11:38

Trze­ba podjąć wyz­wa­nie, za­ryzy­kować wszys­tko by zys­kać to co najcenniejsze. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 13 listopada 2010, 12:09

~~Marze­nia po­kazują nam ja­kie ma­my pragnienia...
Uczą nas dążenia do te­go by osiągnąć właści­wy cel...~~ 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 listopada 2010, 12:10

Mi­mo chmur na niebie, pus­tych ludzkich spoj­rzeń, łez zle­wających się z deszczem, mi­mo bólu, strachu i cier­pienia - pa­miętaj o tym, że jestem.
... Że świecę dla Ciebie. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 27 sierpnia 2010, 10:12

od­noszę suk­ce­sy, po­noszę i po­rażki, ale naj­piękniej­sze jest to, że równo­ważąc zaw­sze wychodzę na prostą. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 sierpnia 2010, 13:42

I gdy myślisz, że już wszys­tko stra­ciłeś, po­zos­ta­je ta cho­ler­na nadzieja, która nie poz­wa­la nam się pod­da­wać. Pod­no­si nas z upad­ku i karze biec da­lej przed siebie.
Nie wiem gdzie, ale biegnę. Może los poz­wo­li mi uciec z te­go la­biryn­tu wspom­nień i poz­wo­li od­na­leźć to co naj­cenniej­sze.
Biegnę po włas­ne szczęście. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 sierpnia 2010, 13:47

przeżyła naj­gor­szą burzę, najdłuższą i naj­ciem­niej­szą..
ale było war­to. wi­dok ko­loro­wej tęczy po tych wszys­tkich ciem­nościach - nie ma wspa­nial­sze­go wi­doku na świecie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 18 sierpnia 2010, 14:05

Cza­sem wy­daje się nam że wszys­tko jest bez sen­su ..... dopóki nie po­jawi się ktoś kto wniesie w nas uczu­cie ja­cy jes­teśmy dla niego ważni ... i da nam sens te­go wszys­tkiego ... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 sierpnia 2010, 14:38

Pogódź się z tym. Nieob­liczal­ny bieg życia każe nam odejść od pew­nych ludzi, rzeczy czy sy­tuac­ji - nieraz na zawsze. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 18 sierpnia 2010, 17:40

cza­sami z miłości i przed obawą ut­ra­ty mu­sisz kłamać pros­to w oczy 

myśl
zebrała 40 fiszek • 18 sierpnia 2010, 18:52
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

artengo

Użytkownicy
R S T
Aktywność