Haiku.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 605 tek­stów.

Za­milkło niebo,
sreb­rem noc­nych pro­mieni,
lękiem, kruchych dni. 

haiku
zebrał 13 fiszek • 13 maja 2018, 20:39

Zmęczo­ny życiem,
je­sien­ny tułacz wiat­ru -
ucichł od­dech barw. 

haiku
zebrał 12 fiszek • 24 listopada 2017, 15:55

Z ser­ca na papier
at­ra­men­tem łza kapie.
Pa­mięć nie zatrze.


Krys­ty­na A.Sz. 11.09.2017r. 

haiku
zebrał 14 fiszek • 19 października 2017, 07:48

W oczach blask tęczy.
Uśmiech serc osusza łzy...
Błogosławieństwo.


Krys­ty­na A.Sz. 10.06.2017r. 

haiku
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2017, 17:55

O tym cza­sie raj...
Choć wieje, ser­ce śmieje.
Słońce grzej- już maj.


Krys­ty­na A.Sz. 01.05.2017r. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 2 maja 2017, 21:01

Słyszeć melodię
Drżeń płatków kwiatu lilii
To jest modlitwą 

haiku
zebrał 9 fiszek • 6 marca 2017, 15:29

Wokół błogo dziś
Spoj­rze­nia balsamiczne
Mi­się tu­li miś


Krys­ty­na A.Sz.14.02.2017r. 

haiku
zebrał 6 fiszek • 14 lutego 2017, 11:12

Biel wyz­nacza szlak,
dla dusz od­chodzących w dal,
cichnących jak wiatr. 

haiku
zebrał 18 fiszek • 9 lutego 2017, 23:35

W blas­ku świec taniec
Szum wiat­ru me­lodię gra
Pa­mięć tworzy nas


Krys­ty­na A.Sz. 02.02.2017r. 

haiku
zebrał 4 fiszki • 3 lutego 2017, 17:08

Nasłonecznione
Bry­lan­ci­ki w śniegu lśnią
Ma­low­nicza biel


Krys­ty­na A.Sz. 28.01.2017r. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 31 stycznia 2017, 07:55
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 18:35yestem sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

wczoraj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

wczoraj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

18 czerwca 2018, 17:48yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

18 czerwca 2018, 15:13LiaMort sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

18 czerwca 2018, 10:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

18 czerwca 2018, 07:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]

17 czerwca 2018, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

17 czerwca 2018, 20:09yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

17 czerwca 2018, 20:03yestem sko­men­to­wał tek­st Siebie dzier­gam ze słów [...]