Gra słów.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 441 tek­stów.

Z po­ciągu do siebie, po­zos­tały nam ko­leje losu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 stycznia 2018, 07:58

Brak korze­ni wbi­ja w ziemię... 

myśl dnia z 15 października 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 13 października 2017, 14:45

jaś i małgosia

zna­lazłem cię
po okruszkach

tak mi się upiekło 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 października 2017, 21:47

Kłam­stwo, jest zaz­wyczaj głupie, brzydkie
i się z nim nie sypia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 września 2017, 21:10

Nie świeć ocza­mi... bo gaśniesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 września 2017, 13:03

Kształt nie is­tniałby
gdy­by nie forma. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 września 2017, 10:48

Jak straszyć, to w jed­nym duchu... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 sierpnia 2017, 20:41

Przy od­po­wied­nich oso­bach war­to się za­pom­nieć, żeby zapamiętać.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 sierpnia 2017, 22:37

Zdając się na przy­padek, nie licz na odmianę. 

myśl dnia z 26 sierpnia 2017 roku
zebrała 22 fiszki • 24 sierpnia 2017, 22:29

Są wy­cie­czki tak da­lekie, że można zajść za skórę... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 sierpnia 2017, 11:48
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 20:01LiaMort do­dał no­wy tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

przedwczoraj, 16:23yestem sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

przedwczoraj, 10:00LiaMort sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

przedwczoraj, 06:36yestem sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

przedwczoraj, 00:34Naja sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

15 marca 2018, 23:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

15 marca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

15 marca 2018, 22:47LiaMort sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

15 marca 2018, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]

14 marca 2018, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bez butów ciężko się [...]