Głębia wyjątkowości.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1115 tek­stów.

Nie mam pa­mięci do imion. Może dla­tego, że niektórych później długo nie można zapomnieć. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 stycznia 2019, 07:06

Deszcz może być niewin­ny póki nie prze­mok­niesz do głębi serca... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 listopada 2018, 13:36

Ser­ce nie liczy kilometrów.

Podążając za Adnachielem 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 listopada 2018, 11:12

Naj­piękniej­sze opo­wieści są o pełni, naj­ważniej­sze o braku. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 lutego 2018, 23:55

Naj­cenniej­sze chwi­le to czas, możesz po­daro­wać ko­muś ot tak, od ser­ca, by smu­tek czyjś uśmie­chnął się.

Krys­ty­na A. Sz.  22.12.2017r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 grudnia 2017, 23:06

czwar­tek, 21.12.2017

Wiel­ki­mi kro­kami zbliżają się Święta Bożego Na­rodze­nia. Ra­dio już od kil­ku­nas­tu dni męczy mo­je uszy zna­nymi dźwięka­mi "Last Chris­tmas". A skle­py osza­lały z bil­lboar­da­mi do­noszący­mi o ko­lej­nych świątecznych wyp­rze­dażach. Życzę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 grudnia 2017, 22:14

Wy­palasz się jak nic,
niech Ci się nie zda­je wszys­tkim świecić... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 grudnia 2017, 00:21

Są ta­kie spoj­rze­nia, które wy­rywają serca. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 października 2017, 09:42

god­ność wśród ludzi, ma dłonie przebaczenia
i sa­mot­ność zrozumienia 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 września 2017, 23:40

Le­piej przyjść i odejść,
niż zos­tać (z) nieobecnym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2017, 12:20
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Dotknęło mnie.  – I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kszyszunia

Użytkownicy
K L M
Aktywność

19 marca 2019, 08:22kati75 sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

19 marca 2019, 08:18kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

19 marca 2019, 03:58LiaMort sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

18 marca 2019, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 14:00LiaMort do­dał no­wy tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 13:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 19:19yestem sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 15:23LiaMort do­dał no­wy tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

12 marca 2019, 23:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]

12 marca 2019, 22:11LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]