Fraszki ...Opowiadania ...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 22 tek­sty.

* * *

Nie brak jej było blas­ku w źeni­cach, tyl­ko tak ja­koś stąpała nieśmiało przez życie, może bała się pat­rzeć pod no­gi z po­wo­du lęku wy­so­kości, al­bo coś wewnątrz nie da­wało jej od­dychać wiarą, jed­no było pew­ne była noc­nym mar­kiem który wśród gwiazd święci naj­jaśniej, gdy­by tyl­ko zechciała się po­ruszyć i uka­zać, wszys­tkie wil­ki zaczęłyby się prężyć do niej i wyć, księżyc złow­ro­go pat­rzyłby zza gałezi zaz­dros­ny a Ona, wzruszyłaby tyl­ko ra­miona­mi. 

opowiadanie • 7 października 2017, 23:26

Wina

Czy to jest je­go wina,
że daw­no nie czyścił ko­mina ?
czyścik mu sadzą zap­chało, tu i ówdzie zardzewiało
a na je­go chuć, to i wiag­ry było mało
Czy to jest je­go wina,
że żad­na mu z [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 32 fiszki • 23 kwietnia 2017, 21:28

Zakaz wjazdu dla rowerów z jednym pedałem

Je­den chciał dru­giego roz­pa­lić na sianie,
ale dru­gi wo­lał so­bie po­leżeć na zielo­nej trawie. 

fraszka
zebrała 16 fiszek • 26 kwietnia 2017, 20:08

***

o 4 rano
wracam
z kawą w ręku
cisza parzy w dłonie 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 9 września 2017, 13:46

* * *

To co zwykłe może stać się niez­wykłe i sma­kować jeszcze bar­dziej.

By­cie w ciągłym uniesieniu spo­wodo­wałoby, że stałoby się zwykłe. Ludzki niedo­syt i nieus­tające prag­nienie niez­wykłości to błędne koło.
Bez­cenna na­tomiast jest [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 24 czerwca 2017, 11:10

Z serii: "Mała"

Zgu­biłem się, Mała. Gdzieś między niewy­powie­dzianą tęsknotą, a idź w cho­lerę. I nie wiem już, co począć. Jes­teś mi blis­ka, jak ziemia, po której chodzę. I da­leka, jak niebo, które­go dot­knąć nie [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 18 stycznia 2017, 16:56

Na Poetę

Poeta często tworzy, o tym
Cze­go prag­nie, cze­go nie ma, cze­go nie może... 

fraszka
zebrała 30 fiszek • 19 lutego 2017, 19:19

List do J. (2)

Każde­go dnia myślę o To­bie. Na­wet te­raz, zmęczo­na w przer­wie od pra­cy.
Każdej no­cy i o po­ran­ku. Gdy spa­ce­ruję z psa­mi po le­sie, kiedy od­dycham głębią wspom­nień nad rzeką, i wówczas kiedy przechadzam [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 11 czerwca 2016, 14:16

* * *

Święta Zmar­twychwsta­nia Pańskiego, to czas za­dumy i ref­lek­sji nad tym, kim jes­teśmy i dokąd zmie­rza­my...Za­nim usiądziemy do stołu, war­to za­dać so­bie py­tanie... co my uczy­niliśmy dla zmar­twychwsta­nia człowieka, te­go na­juboższe­go, cho­rego, samotnego [...] — czytaj całość

list
zebrał 26 fiszek • 25 marca 2016, 10:15

* * *

Przy­tuliłam go… tak zwyczaj­nie objęłam go za szyję. Chciałam, aby czuł się jeszcze bar­dziej skrępo­wany niż wcześniej. Dlacze­go? Bo to skrępo­wanie niosło za sobą ko­muni­kat: „Za­leży mi, więc się boję, że coś [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 21 marca 2016, 14:21
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zapach_bzu

Użytkownicy
L M N
Aktywność

16 października 2017, 21:19Malusia_035 do­dał no­wy tek­st *** nies­kończo­ne szczęście...  

12 października 2017, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st ***

11 października 2017, 21:31Malusia_035 do­dał no­wy tek­st ***

10 października 2017, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st *** ser­ca bi­cie

10 października 2017, 09:57Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st za późno na słowa [...]

10 października 2017, 09:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Helios II 

10 października 2017, 09:53Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st - zrób to! - nie [...]

10 października 2017, 09:51Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st list w bu­tonier­ce