Fraszki ...Opowiadania ...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 25 tek­stów.

Ocalone przez miłość.

Z Anią znałyśmy się jeszcze z pod­stawówki.Ja­koś spec­jalnie się nie lu­biłyśmy,choć nig­dy nie było ja­kiś ty­powych za­targów.Po ukończe­niu ósmej kla­sy nasze dro­gi się ro­zeszły,ja poszłam do li­ceum ona do za­wodówki .Nasz kontakt [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 marca 2018, 14:13

Mówi­li na nią słońce,dziś jej blask przy­ga­sa z po­wo­du ut­ra­co­nej nadziei.
/inspirowane/ 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 9 stycznia 2018, 11:55

Ślepiec

Te­go dnia zos­tała ot­worzo­na pi­jal­nia cze­kola­dy. Jak to zaw­sze by­wa na początku klientów było wielu. Każdy był cieka­wy no­wego miej­sca. W ogólnym zgiełku i roz­gardia­szu, tuż przed połud­niem do owe­go miej­sca wśliznął [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 8 stycznia 2018, 14:02

* * *

Nie brak jej było blas­ku w źeni­cach, tyl­ko tak ja­koś stąpała nieśmiało przez życie, może bała się pat­rzeć pod no­gi z po­wo­du lęku wy­so­kości, al­bo coś wewnątrz nie da­wało jej od­dychać wiarą, jed­no było pew­ne była noc­nym mar­kiem który wśród gwiazd święci naj­jaśniej, gdy­by tyl­ko zechciała się po­ruszyć i uka­zać, wszys­tkie wil­ki zaczęłyby się prężyć do niej i wyć, księżyc złow­ro­go pat­rzyłby zza gałezi zaz­dros­ny a Ona, wzruszyłaby tyl­ko ra­miona­mi. 

opowiadanie • 7 października 2017, 23:26

Wina

Czy to jest je­go wina,
że daw­no nie czyścił ko­mina ?
czyścik mu sadzą zap­chało, tu i ówdzie zardzewiało
a na je­go chuć, to i wiag­ry było mało
Czy to jest je­go wina,
że żad­na mu z [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 33 fiszki • 23 kwietnia 2017, 21:28

Zakaz wjazdu dla rowerów z jednym pedałem

Je­den chciał dru­giego roz­pa­lić na sianie,
ale dru­gi wo­lał so­bie po­leżeć na zielo­nej trawie. 

fraszka
zebrała 17 fiszek • 26 kwietnia 2017, 20:08

***

o 4 rano
wracam
z kawą w ręku
cisza parzy w dłonie 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 9 września 2017, 13:46

* * *

To co zwykłe może stać się niez­wykłe i sma­kować jeszcze bar­dziej.

By­cie w ciągłym uniesieniu spo­wodo­wałoby, że stałoby się zwykłe. Ludzki niedo­syt i nieus­tające prag­nienie niez­wykłości to błędne koło.
Bez­cenna na­tomiast jest [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 24 czerwca 2017, 11:10

Z serii: "Mała"

Zgu­biłem się, Mała. Gdzieś między niewy­powie­dzianą tęsknotą, a idź w cho­lerę. I nie wiem już, co począć. Jes­teś mi blis­ka, jak ziemia, po której chodzę. I da­leka, jak niebo, które­go dot­knąć nie [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 18 stycznia 2017, 16:56

Na Poetę

Poeta często tworzy, o tym
Cze­go prag­nie, cze­go nie ma, cze­go nie może... 

fraszka
zebrała 30 fiszek • 19 lutego 2017, 19:19
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
L M N
Aktywność

14 marca 2018, 00:38Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 21:09yestem sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 13:20Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 09:52carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 09:35kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2018, 09:30Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st at­lanty­da jak śmiała pow­stać [...]

13 marca 2018, 09:29Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Ach te choróbska, [...]