Fantasmagorie.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 13 tek­stów.

Nieje­den czys­tość su­mienia zaw­dzięcza krótkiej pamięci. 

aforyzm dnia z 3 sierpnia 2013 roku
zebrał 245 fiszek • 17 sierpnia 2011, 18:36

Kac to je­den ze spo­sobów na­tury by po­kazać, że ko­bieta miała rację... 

myśl dnia z 21 października 2012 roku
zebrała 120 fiszek • 12 grudnia 2010, 10:49

Ty­le ra­zy już chciałem umierać, że wstyd mi przed sobą jest te­raz żyć. 

aforyzm dnia z 7 marca 2013 roku
zebrał 319 fiszek • 13 stycznia 2011, 19:34

Kiw­ka, dryb­ling, lob. Fa­cet, może znasz się na piłce, ja jed­nak tyl­ko wy­magam byś wie­dział co to krótka piłka. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 lipca 2010, 20:44

Ku­pię po­rad­nik 'Jak się wy­kas­tro­wać z naiwności'.
Na gwałt... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 29 lipca 2010, 13:01

Stał się tak po­pular­ny wśród płci pięknej ja­ko ko­bieciarz, że ta nie wie­rzyła w żaden je­go kom­ple­ment, na­wet kiedy wy­rażał całą prawdę o kobiecie. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 20 czerwca 2010, 22:38

Wczo­raj do ciebie nie na­leży. Jut­ro niepew­ne. Tyl­ko dziś jest twoje. 

cytat dnia z 15 lipca 2010 roku
zebrał 480 fiszek

Gdy w pew­nych chwi­lach ludzie za­miast mówić mil­kną to znaczy, że dzieje się coś nap­rawdę ważnego. 

aforyzm dnia z 20 stycznia 2011 roku
zebrał 276 fiszek • 12 lipca 2010, 22:42

Uto­piłam się w oceanie 'Kłam­stwo' pływając na trat­wie 'Nadzieja' 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 marca 2010, 16:42

Lu­bię kiedy ba­wimy się w rodzinę. Pa­lisz pa­piero­sy z pa­tyków i wo­zisz mnie swoim wy­myślo­nym autem. A ja zbieram liście na na­leśni­ki z błotem. Na ni­by idziemy spać. Wra­camy na serio. 

myśl dnia z 4 marca 2013 roku
zebrała 153 fiszki • 8 kwietnia 2010, 08:14
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

narzekasia

Użytkownicy
L M N
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam