Esej

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 27 tek­stów.

Miłość, która zap­rawdę rzad­ko występu­je w życiu w sta­nie czys­tym, po śmier­ci jaśnieje na wszys­tkie stro­ny i jest naj­częstszym z uczuć. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. 

cytat dnia z 14 marca 2010 roku
zebrał 695 fiszek

[...] kochał ją tak bar­dzo i od daw­na, że nie mógł już pojąć żad­ne­go in­ne­go cier­pienia, które nie zaczy­nałoby się od [niej]. 

cytat dnia z 19 kwietnia 2014 roku
zebrał 200 fiszek

Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Nie chciałam um­rzeć, je­dynie pro­woko­wałam śmierć. Nie ot­rułam się. Bóg umiera, jeśli go nie kocha­my, ale ja nie umarłam, choć nikt mnie nie kochał. 

cytat
zebrał 128 fiszek

Je­dynym bólem ja­ki prze­raża mnie w śmier­ci, jest to, że można um­rzeć nie z miłości. 

cytat dnia z 3 marca 2013 roku
zebrał 199 fiszek

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśli­wy, i noc ma spo­kojną, i dzień nietęskliwy. 

cytat dnia z 28 kwietnia 2010 roku
zebrał 460 fiszek

Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. 

cytat dnia z 9 stycznia 2010 roku
zebrał 389 fiszek

Zas­tanów się Os­karze. Który z nich wy­daje ci się bliższy? Bóg, który nic nie czu­je czy Bóg, który cierpi? 

cytat dnia z 8 listopada 2015 roku
zebrał 82 fiszki

Pa­miętaj także o tym, że kochałam, i że to miłość ska­zała mnie na śmierć. 

cytat dnia z 14 lutego 2014 roku
zebrał 335 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Halina Poświatowska

Użytkownicy
M N O
Aktywność

13 października 2016, 01:03marka sko­men­to­wał tek­st Ulotność

13 października 2016, 00:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ulotność

12 października 2016, 21:34Nadzieja115 sko­men­to­wał tek­st Oderwani

11 października 2016, 12:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Oderwani

10 października 2016, 23:16Cris sko­men­to­wał tek­st Oderwani

10 października 2016, 22:49agniecha1383 sko­men­to­wał tek­st Oderwani

10 października 2016, 22:35Nadzieja115 sko­men­to­wał tek­st Oderwani

14 lutego 2016, 22:37RozaR sko­men­to­wał tek­st Pory ro­ku

14 lutego 2016, 18:04Nadzieja115 sko­men­to­wał tek­st Pory ro­ku

14 lutego 2016, 17:32Nadzieja115 sko­men­to­wał tek­st Pory ro­ku