ech

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 86 tek­stów.

T.

Wariuję.
Nie wiem co mi się dzieje, ale wariuję.
Ręce mi drżą... żołądek pod­chodzi do gardła i wy­wija przy tym fikołki.
Czuję się źle. Fi­zycznie i psychicznie.
Sta­ram się wy­ciszyć i opa­nować myśli...
Spokój, spokój.
Muszę się uspokoić, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 września 2012, 13:04

Chłód.

Lu­bię taką po­godę jak te­raz, kiedy zim­ny wiatr wieje mi pros­to w twarz, ręce bar­dzo zim­ne też dają przy­jem­ność. Ciało mo­je już nie przeszy­wa dreszcz. Ludzie na samą myśl lo­du drżą, przechodzą ich mrówki po całym ciele. Ta­kiej po­godzie trze­ba się od­dać, zap­rzy­jaźnić się, czuj zim­no w ser­cu, tak jak ja.. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 13 listopada 2013, 17:56

ponura ulewa łez

Gdzieś po­między śmie­chem a łza­mi, gdzieś gdzie nie ma ludzi dla których masz znacze­nie. Gdzieś gdzie anioły chodzą na bo­so i pod­nosząc cier­pienie in­nych obar­czają nim sa­mych siebie. Gdzieś gdzie gwiaz­dy widać [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 27 października 2015, 22:56

Strzele sobie baranka o ścianę.

Bez­nadzieja. Ko­lej­ny prze-gówniany dzień. Leże pod ko­cem ob­wa­lona chus­teczka­mi z bólem głowy i dręczącym kaszlem . Je­sień te­go ro­ku przy­witała mnie cho­robą.Se­zon na grypę uważam za ot­warty. Nie było by tak źle [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 września 2015, 12:08

"cYrK..." śmiesznego przebudzenia.

"Nos­tal­gia jest cier­pieniem spo­wo­do­wa­nym nies­pełnionym prag­nieniem powrotu."

Mi­lan Kundera

Na­tychmiast trze­ba się prze­budzić, dziś grom­ki śmiech z ja­kiegoś po­wodu, mój włas­ny śmiech, mnie prze­budził. Szu­kając równo­wagi możesz, choć nie mu­sisz, uśmie­chnąć się do siebie, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 18 sierpnia 2012, 06:35

Ko­bieta zaw­sze wie "le­piej" po­nieważ to Ewa ja­ko pier­wsza zjadła owoc z drze­wa "wiado­mości złego i dobrego" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2015, 08:26

Podejdź bliżej.

…Zam­knij oczy i wyob­raź so­bie, jak cichut­ko zachodzę Cię od tyłu... Po­woli i dys­kret­nie, niczym szept umy­kający naszej uwadze. Następnie z naj­większą czułością i sub­telnością, na jaką tyl­ko stać człowieka - przysuwam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 18 fiszek • 29 sierpnia 2012, 22:17

(o nim), 19.08.2013

Mój Przy­jacielu, nie mogłabym dzi­siaj o To­bie nie wspom­nieć. Nie mogłabym nie na­pisać, że bar­dzo za Tobą tęsknie. A smu­tek, który mnie ogar­nia nie da się opi­sać żad­ny­mi słowa­mi. Gdzie jes­teś? Gdzie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 19 sierpnia 2017, 00:01

Zaw­sze pow­staję z ko­lan z myślą wyłącznie o so­bie, bo dla in­nych i tak będą ważniej­sze mo­je upad­ki ... 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 4 października 2015, 08:08

BINARIA
jeżeli będziesz dos­ta­wać sa­me jedynki
zos­ta­niesz zerem
 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 września 2016, 19:50
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
R S T
Aktywność

31 stycznia 2018, 21:45sprajtka sko­men­to­wał tek­st kocha nie kocha nie kocha kocha nie kocha kocha nie [...]

28 stycznia 2018, 21:28sprajtka sko­men­to­wał tek­st gdy czuć z pys­ka [...]

28 stycznia 2018, 21:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st Często główny bo­ha­ter nie [...]

28 stycznia 2018, 21:24sprajtka sko­men­to­wał tek­st Odgrywając cudze ro­le.. przes­pa­li [...]

28 stycznia 2018, 21:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st obecność

23 stycznia 2018, 18:46sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jedni żeg­nają się w [...]

23 stycznia 2018, 03:52sprajtka sko­men­to­wał tek­st Minister An­tek

16 stycznia 2018, 21:35sprajtka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 19:03onejka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]