ech

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 106 tek­stów.

dwie natury.

Pragnę biec. Da­leko, szyb­ko, przed siebie. Biec i nie zat­rzy­mywać się. Tak pragnę biec... Do przo­du i nie oglądając się za siebie na przeszłość, ktorą zos­ta­wiam za ple­cami. Biec da­leko stąd, pozwolić [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 kwietnia 2016, 01:49

Tytuł

Gdy­by to tak łat­wo było nie przej­mo­wać się.
Egois­tycznie pos­ta­wić na so­bie i na każde­go dru­giego człowieka zam­knąć się naz­byt szczel­nie. Nie słuchać. Nie widzieć. Nie współod­czu­wać.
Gdy­by to tak łat­wo było [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 9 marca 2017, 19:36

Cel w życiu

Wiatr de­likat­nie roz­wiewa mo­je włosy, słońce mus­ka moją twarz. Trzy­mam w ręku lis­tek, który spadł z drze­wa. Piękny ko­loro­wy, ale już mar­twy.. Ta­kich lis­tków o tej porze jest ty­siące.. Miota­ne przez wiatr.. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 12 września 2015, 12:46

Piszę o radości

Dziś ktoś mi na­pisał abym ...pi­sała o ra­dości. Na­piszę więc lecz nie wiem czy umiem.
Jak ja widzę ra­dość? Słońce-zbyt ok­le­pane i niep­raw­dzi­we. Słońce jest wie­czne, na­tomiast ra­dość nie. Jest jak opa­dające piórko [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 6 kwietnia 2013, 17:01

Kolory jesieni

Każda po­ra ro­ku ma w so­bie ma­gię. Zi­ma ru­mieni po­liczki. Wios­na, kwitnący­mi drze­wami, po­budza do życia. La­to roz­le­niwia i cie­szy pro­mieniami słońca. A je­sień roz­czu­la zżółknięty­mi liśćmi i gorący­mi cze­kola­dami pi­tymi wieczorami. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 13 fiszek • 17 września 2013, 19:56

Dziś

Sza­rość za ok­nem, choć we mnie tyl­ko mrok. Deszcz dzwo­ni jak szkla­ne dzwo­neczki. Zle­wam się dziś z zaokien­nym światem. Nie ma dziś na­wet cienia, też nie mógł już na mnie pat­rzeć.
Mil­cze­nie wca­le nie jest ciszą!
Zmęczo­na jestem.
Od­chodzę, nic nad to nie pot­ra­fię znieść. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 23 października 2017, 08:49

Przygasam

Siedzę, pra­cuję, myślę, nie czuję. A może i czuję?
Czym jest więc to, co te­raz sie­dzi we mnie?
Nie do opi­sania, niczym mdła aura za oknem.
Wiele myśli, mało wniosków, apa­tyczna chwila.
Chcę wyjść z życia, chcę wyjść z siebie. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 października 2017, 14:01

Są chwi­le, sy­tuac­je, zdarze­nia, które spra­wiają, że wpa­dasz w pa­nikę... emoc­jo­nal­ne ro­zed­rga­nie... strach... Nie wiesz co zro­bić, która drogę wyb­rać... Zat­rzy­maj się... Weź bar­dzo głębo­ki od­dech ... Po­myśl, ile znaczy to co [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 lipca 2013, 14:01

Zbyt często jest tak, że dopóki człowiek żyje, nie dos­trze­ga się je­go rzeczy­wis­te­go piękna i war­tości... jes­teśmy ślep­ca­mi zbyt często...
Do­piero śmierć, ot­wiera nam oczy na piękno duszy, która właśnie stra­ciła mieszkanie...

I.A.Sz. 13.09.2013r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 września 2013, 07:05

Z naiw­nością, wiarą i uf­nością w człowieka trze­ba so­bie sa­memu radzić, by nie po­lec. Naiw­nie ufam, ze to możli­we... głupo­ta.... ale dob­ra bo moja?
Nie umiem się po­godzić z tym, że człowiek zbyt często ba­wi się dru­gim człowiekiem...

I.A.Sz. 24.09.2013r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 września 2013, 07:11
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I.Anna

Użytkownicy
R S T
Aktywność

11 lutego 2019, 20:32.Rodia sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 22:18JaiTy sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 10:45yestem sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 09:24sprajtka do­dał no­wy tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 09:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st wendrówka

9 lutego 2019, 07:47sprajtka sko­men­to­wał tek­st groza życia poety

8 lutego 2019, 07:33sprajtka sko­men­to­wał tek­st żegnanie

5 lutego 2019, 08:45sprajtka sko­men­to­wał tek­st żegnanie

5 lutego 2019, 08:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st róż ani