Dziennik

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 10 tek­stów.

* * *

Nie umiem myśleć inaczej jak po­zytyw­nie, bo każdy po­ranek to powód by spróbo­wać jeszcze raz zreali­zować swój cel, zmo­tywo­wać się do działania. Nie wiem kiedy ba­teria mi się wyczer­pie i odejdę nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 1 lipca 2018, 08:01

* * *

Ulu­bione cy­taty na kończący się nieba­wem rok :

Życie to jest coś, co mi­ja gdy Ty jes­teś zajęty snu­ciem planów na Przyszłość

John Lennon

Wyt­rwałość nie wy­kańcza Cię i nie przy­piera do mu­ru. Gwa­ran­tu­je spokój [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 13 listopada 2016, 18:45

* * *

30.05.2015
Kiedy świat roz­pa­da się na mi­lion ka­wałków,
a każdy od­dech spra­wia ból, to nic, to nic...
Uwierz proszę, że na­dejdą znów lep­sze dni.
I śmieć się będziesz z niczego
i cie­szyć cię będzie znów słońce,
a [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 23 września 2016, 20:52

* * *

tańcz tańcz
póki sił masz w nogach
tańcz tańcz
żeby ludzki byt cię nie dołował
tańcz tańcz
w rytm swo­jej muzyki
tańcz tańcz
aż zagłuszysz swo­je wewnętrzne krzyki
tańcz tańcz
aż słoneczny przyj­dzie dzień
tańcz tańcz
aż pójdą so­bie tros­ki w cień
tańcz tańcz
niech ra­dość się ciebie kur­czo­wo trzyma
tańcz tańcz
a two­je zdro­wie się dłużej utrzyma


Odtwórz  

dziennik
zebrał 10 fiszek • 13 marca 2016, 19:22

* * *

Na roz­gwieżdżonym niebie
tak pięknie i gwarno
a in­tro­wer­tyczny Księżyc
myśla­mi daleko
ma już dość
słucha­nia skarg ludzkich


Odtwórz  

dziennik
zebrał 10 fiszek • 8 marca 2016, 21:54

* * *

w po­god­ny dzień
smut­ki by­wają lżejsze
wszys­tko jest lepszenie nadąsaj się
ubierz się w kolory
o uśmiech proszę

sze­roko buzia
uśmie­chem zdziałasz cuda
nie żałuj innym 

dziennik
zebrał 11 fiszek • 17 lutego 2016, 18:38

* * *

Chodzą ze zwie­szo­nymi głowa­mi myśląc tyl­ko o swoich prob­le­mach i zaz­droszcząc gwiaz­dom blas­ku. Każdy cier­pi, bo każdy ma prob­le­my. Niektóre wyol­brzy­mione, a niektóre głębo­ko scho­wane. Życzli­wy uśmiech, miłe słowo cza­sem spra­wia, że na chwi­le za­pomi­na się o troskach. 

dziennik
zebrał 20 fiszek • 24 stycznia 2016, 14:16

* * *

Jest tyl­ko jed­na dro­ga do by­cia szczęśli­wym. To ak­ceptac­ja życia ta­kim ja­kie ono jest. Im mniej od życia ocze­kujesz tym więcej zys­ku­jesz. Szczęście to obec­ne, pros­te chwi­le, poz­ba­wione patosu. 

dziennik
zebrał 13 fiszek • 27 stycznia 2016, 20:52

* * *

Rodzisz się z płaczem, od­chodzisz zos­ta­wiając in­nych w płaczu. Rodzisz się ku ra­dości blis­kich, umierasz ku ra­dości wro­gom. Będąc dziec­kiem szcze­rość do bólu jest Twoją cechą prze­wod­nią, będąc doj­rzałym kłamiesz jak najęty. Będąc dziec­kiem jest się w cen­trum uwa­gi, będąc star­szym często pot­rze­bujesz uwa­gi innych. 

dziennik
zebrał 12 fiszek • 8 lutego 2016, 21:48

23.11.2015r. WIGILIA

Życie jest piękne. My jes­teśmy piękni. My jes­teśmy życiem. Miałem dzi­siaj do­dawać ko­lejną część opo­wiada­nia dla te­rapeut­ki - drugą z czte­rech os­tatnich, na­pisa­nych już tu­taj w Bes­ki­dach, ale piszę to co jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 23 listopada 2015, 08:16
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
L M N
Aktywność

28 lipca 2018, 09:53kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 13:25carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 09:30Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Uwikłani w[sieci]

11 lipca 2018, 09:28Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zanikanie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy