Dyskusyjne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 20 tek­stów.

Nadzieja

Życie nadzieją wca­le nie jest ta­kie ba­nal­ne. Wszys­cy mają prze­cież nadzieję. Nadzieję na lep­szy czas. Wszys­cy, na­wet naj­większy pe­symis­ta miał kiedyś nadzieję. To nie tak, że jeśli masz nadzieję to jes­teś stracony. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 grudnia 2017, 20:55

psychofazologia-konto usunięte, czego się wszak spodziewałem

(wsta­wiam ten tek­st, bo chciałem go sko­men­to­wać. ro­zumiem po­wody dla których zos­tał usu­nięty przez auto­ra. gdy człowiek oka­zuje swoją je­dyną prawdę, a świat na nie nie pat­rzy (w tym przy­pad­ku nie komentuje), [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 40 fiszek • 6 stycznia 2016, 05:03

Tyl­ko je­den Ju­dasz na dwu­nas­tu apos­tołów? - nie do wiary! 

cytat dnia z 22 września 2015 roku
zebrał 17 fiszek

... dlacze­go trze­ba na­leżeć do "ja­kiegoś wyz­na­nia/kościoła" by móc wie­rzyć w "Bo­ga", być uz­na­nym za "dob­re­go człowieka"?... na­zywają ich "ateis­ta­mi", bo zer­wa­li z kościołem, choć nic nie wiedzą o nich sa­mych... czyżby "re­ligia" była najważniejsza?... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 października 2014, 10:48

Wy­baczcie, że do­daję to ja­ko myśl.
PETYCJA

Wnoszę o wpro­wadze­nie mo­derac­ji i sys­te­mu oce­niania na stro­nie Cytaty.info.
Szczegóły us­ta­li się gdy ad­mi­nis­trac­ja roz­pat­rzy owo po­danie. Część po­mysłów można zna­leźć w ko­men­tarzach do mo­jej wczo­raj­szej myśli. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 38 fiszek • 5 maja 2013, 17:31

****

Z całą pew­nością nie będzie to wier­sz. Proszę o za­poz­na­nie się z po­niższy­mi faktami.

Wczo­raj­sze noc­ne sms-y, ko­goś z was, które dos­ta­wałam za­raz po ko­men­tarzach wit­ki ( po ujaw­nieniu się, wiem, że to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 30 kwietnia 2013, 22:00

Są ludzie co to­pią się w oceanie uczuć, ale są i ta­cy co to­pią się we włas­nym kłamstwie. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 czerwca 2013, 19:30

Bo o to w tym wszys­tkim chodzi... żeby w życiu być trochę le­karzem, który po­wie, że zro­biliśmy wszys­tko, co w naszej mo­cy. I mi­mo, że cza­sem się nie uda i przeg­ra­my, to sa­mi przed sobą możemy przyz­nać, że próbo­waliśmy. Po pros­tu próbowaliśmy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 maja 2013, 10:19

List do...

Niekiedy po­zos­ta­je już tyl­ko mod­litwa…mod­litwa, by nie zniena­widzić tych, którzy dek­la­rowa­li miłość, przy­jaźń a po­za ocza­mi go­towi by­li sprze­dać człowieka za kil­ka pus­tych obiet­nic, za z po­zoru od­ro­binę lep­sze wa­run­ki al­bo lepszy [...] — czytaj całość

list
zebrał 79 fiszek • 3 kwietnia 2013, 06:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Aktywność

16 października 2018, 07:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st tak

16 października 2018, 07:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którzy zaz­wyczaj pra­cują [...]

16 października 2018, 07:38sprajtka sko­men­to­wał tek­st Polityka jest jak re­ligia.Tu [...]

16 października 2018, 07:36sprajtka sko­men­to­wał tek­st kiedyś się zmarło

16 października 2018, 07:32sprajtka sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

15 października 2018, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

14 października 2018, 22:17yestem sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

14 października 2018, 17:52danioł sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

13 października 2018, 21:04Gaia sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...  

13 października 2018, 16:21Bujak Bo­gusław sko­men­to­wał tek­st argumenty pot­ra­fią od­wra­cać spoj­rze­nie...