Dyskusyjne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 21 tek­stów.

List do...

Niekiedy po­zos­ta­je już tyl­ko mod­litwa…mod­litwa, by nie zniena­widzić tych, którzy dek­la­rowa­li miłość, przy­jaźń a po­za ocza­mi go­towi by­li sprze­dać człowieka za kil­ka pus­tych obiet­nic, za z po­zoru od­ro­binę lep­sze wa­run­ki al­bo lepszy [...] — czytaj całość

list
zebrał 79 fiszek • 3 kwietnia 2013, 08:58

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 17 października 2012, 15:19

Cza­sami wys­tar­czy jed­no słowo, by na us­tach po­jawił się uśmiech.

Jed­no "Pa­miętam" pot­ra­fi zmienić wszystko... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 18 listopada 2009, 19:05

Ludzie szu­kają szczęścia, za­pomi­nając, że naj­pierw trze­ba coś zgu­bić, by móc szu­kać. W tej ciągłej po­goni umy­ka nam, że to, co naj­ważniej­sze ma­my pod no­sem. Bo tak nap­rawdę do szczęścia pot­rzeb­ny nam jest dru­gi człowiek. Dłonią dot­knij dłoni, a dot­kniesz szczęścia.


In­spi­red by ~marzkaaa


Szczęśli­wego No­wego Roku! 

myśl
zebrała 91 fiszek • 31 grudnia 2010, 15:28

Z dnia na dzień narze­kamy na wleczący się czas. Do­piero gdy mi­nie tydzień, miesiąc, rok jes­teśmy w szo­ku jak szyb­ko gna do przo­du i jak wiele chwil stra­ciliśmy bezpowrotnie. 

myśl dnia z 5 sierpnia 2013 roku
zebrała 126 fiszek • 29 czerwca 2010, 13:43

No­wy rok- 365 no­wych nadziei, ty­siąc wyz­wań, mi­lion marzeń, jed­na miłość. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 3 stycznia 2011, 00:51

Chwi­la może być cen­niej­sza od całego dnia, miesiąca, ro­ku. Chwi­la to ona, jej ma­gia, może od­mienić całe życie... 

myśl
zebrała 116 fiszek • 24 czerwca 2010, 00:11

Nau­czyłam się, że rok ma 365 dni, do­ba 24 godzi­ny, a godzi­na 60 mi­nut, ale nikt mnie nie oświecił, że se­kun­da bez Ciebie jest wiecznością. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 2 lutego 2010, 19:54

"Do Biblii"...

... "straszą" mnie ludzie, którzy "księgi" oce­niają podług "auto­ra lub tłumacza", zaś treść znają z "re­cenzji i skryptów"... i jeszcze "chwalą" się ja­kimiś "dyp­lo­mami", z ja­kiegoś tam "faKULtetu"... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 października 2012, 02:29

"Przez całe życie ocze­kiwała ja­kiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszys­tko się wy­jaśni, us­pra­wid­li­wi, na­bie­rze sen­su, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życe było us­ta­wicznym za­miarem, am­bitnym pro­jek­tem, niecier­pli­wym, gniew­nym wycze­kiwa­niem. Wszys­tkie te rzeczy niepo­zamy­kane, niedo­kona­ne, mu­siały pro­wadzić do ja­kiegoś wnios­ku, coś de­fini­tyw­ne­go spowodować"
Z. Nałkowska 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 28 września 2012, 22:57
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

les_rois_du_monde

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 17:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

wczoraj, 14:07yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

wczoraj, 11:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

12 czerwca 2019, 19:22sprajtka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 czerwca 2019, 00:25yestem sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 22:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 16:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

11 czerwca 2019, 10:15zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

10 czerwca 2019, 21:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nocnik

10 czerwca 2019, 21:54sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mar mur