Dotknęło mnie.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 180 tek­stów.

Da­leko nam do siebie
milczeniem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 lipca 2017, 11:37

Poez­ja jest jak pożeg­na­nie, które nie puszcza dłoni. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 grudnia 2016, 16:08

Miód Dla Oczu.

Słowa
których brak
- ni­mi mógłbym Cię spisać
wymówić
i na­wet jeśli kiedykolwiek
gdziekolwiek
ta­kie słowa znajdę
po cóż zakłócać
spoj­rze­nie ciszy... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 kwietnia 2016, 01:00

*niebo*

dziś do nieba mnie zaprowadź
za rękę
i skrzydłami pierzastymi
zatrzepocz
jak najpiękniej
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 września 2015, 20:37

Kiedy zab­raknie nam już szep­tu, będziemy co­raz ciszej wra­cać do domu. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 lipca 2015, 20:40

Tak rzad­ko przychodzi nam świado­mie zasnąć... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 czerwca 2015, 01:33

***

Kiedy piszę o tęskno­cie, ona cho­wa się w zgłębieniu dłoni, jak sen­ny ma­jak umiera na do­tyk moich po­wiek, i włosy nie pachną
niczyimi pal­ca­mi, tyl­ko ziemią
do której mod­li się tra­wa. Ziemią, w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 18 fiszek • 31 maja 2015, 13:06

* * *

zam­knięty przez za­pom­nienie
w smut­ku pogrążony
z nożem w ręku
wyr­wać się jeszcze może
pot­rze­ba mu po­mocy
lecz kto mu drzwi otworzy?
jeśli już zam­knęło go zapomnienie.. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 kwietnia 2015, 13:21

Nic tak nie bo­li, jak ut­ra­ta sa­mego Siebie. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 marca 2015, 13:28

Smut­ne, kiedy człowiek nie pot­ra­fi po­nad cudzysłów, nic więcej powiedzieć. 

myśl dnia z 13 marca 2015 roku
zebrała 39 fiszek • 12 marca 2015, 11:50
Pozostałe zeszyty
 • Cytaty. – Myśli, które przychodzą gro­madą, to motłoch. Dob­re myśli po­jawiają się w małym gro­nie. Ge­nial­ne myśli przychodzą sa­me.

 • Głębia wyjątkowości. – Każda myśl ma głębie. Zmierz ją.

 • Gra słów. – Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wyg­rać.

 • Haiku. – ;) 

 • Inteligencja ponadczasowa. – Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące.

 • Jesiennie. – O szy­by deszcz dzwo­ni, deszcz dzwo­ni je­sien­ny i pluszcze jed­na­ki, miaro­wy, niez­mien­ny.

 • Marzenia. – Marze­nia ból za­dały, marze­nia się zes­tarzały.

 • Miłość. – Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą.

 • My, kobiety. – Nig­dy nie można oz­naczyć z pew­nością, gdzie się w ko­biecie anioł kończy, a diabeł poczy­na.

 • Myśli. – Każda myśl ma swoją war­tość.

 • Nadzieja. – Marze­nie o czymś niep­raw­do­po­dob­nym ma swoją nazwę. Na­zy­wa­my je nadzieją.

 • Napiszcie coś sami. – Pla­giaty itp.

 • Nieobliczalność matematyczna. – Te­mu, kto nie zna ma­tema­tyki, trud­no spos­trzec głębo­kie piękno przy­rody.

 • Piękno nieskomplikowane. – Gdy ktoś zaczy­na żyć co­raz głębiej, wewnątrz siebie sa­mego, żyje też prościej na zewnątrz. Nies­te­ty, pros­te życie nie zaw­sze niesie ze sobą głębię.

 • Prawdy życia. – Te cieka­we.

 • Przyjaźń. – Nie skar­by są przy­ja­ciółmi, ale przy­ja­ciel skar­bem

 • Ta inna płeć. – To my rodzi­my mężczyzn o moc­nych dłoniach nie z uśmie­chu lecz z bólu i ziemi...

 • Tak... po prostu. – Ważne słowa.

 • Wiersze. – Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za prze­cin­kiem.

 • Wiosennie. – Gdzie kwit­nie kwiat- mu­si być wios­na, a gdzie jest wios­na - wszys­tko wkrótce zak­witnie.

 • Zabawne doskonałości. – Dos­ko­nałość osiąga się nie wte­dy, kiedy nie można już nic do­dać, ale kiedy nie można nic ująć.

 • Zimowo. – Śnieg jest tak cichy, miękki i zim­ny, jak obojętność ludzi.

 • Życie. – W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

przedwczoraj, 08:22kati75 sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

przedwczoraj, 08:18kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

przedwczoraj, 03:58LiaMort sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

18 marca 2019, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 14:00LiaMort do­dał no­wy tek­st Tyle w życiu przeszliśmy [...]

16 marca 2019, 13:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 19:19yestem sko­men­to­wał tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

15 marca 2019, 15:23LiaMort do­dał no­wy tek­st Starsi ludzie od­chodzą, młod­szym [...]

12 marca 2019, 23:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]

12 marca 2019, 22:11LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ciężko poukładać siebie w [...]