dodane "K"

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 54 tek­sty.

*** [Co masz na sobie?]

"Co masz na sobie?"

zmęczenie
oczy le­piące się do powiek
os­tatnie zda­nie rzu­cone
w tłumie ludzi

do do­mu wrócę wiosną
gdy stop­nieję z twoich nieobecności

ub­ra­na w rosę
spadnę pierwsza

może mnie złapiesz wtedy
może znajdziesz
a może nig­dy nie będzie nam dane

znów się ro­zeb­rać
z emocji

zos­tało mi tyl­ko "niewzruszenie"
gdy cię nie ma 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 grudnia 2016, 23:05

pozory/upadki

"Nie ma już miej­sc, w których jeszcze będziemy razem."
~ Mioush, Bawełna


kiedy na­wet ślad po obrączce zaczy­na parzyć
zas­ta­nawiam się kim są ko­biety
o których milczysz
kim ich mężowie i dzieci

i czy wiedzą że jes­teś
częścią ich szczęśli­wej rodziny 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 15 grudnia 2016, 21:57

małe "d"

są ludzie którzy się pojawiają
by zniknąć jak sta­do ptaków
uciekające przed zimą

i jes­teś ty jak znamię
nie pot­ra­fisz mnie o(d)puścić 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 25 sierpnia 2014, 11:44

Mnie nie ma

cho­ciaż cza­sem chciałabym się wrócić
do siebie. za­pukać czy jeszcze można
do­kończyć zda­nia i na­wet po­zos­ta­wić
kropkę. na końcu le­piej jest po­wie­dzieć

a jed­nak się udało. gdy mnie nie ma.
zim­ne dłonie nie po­zos­ta­wiają nadziei.
w oczach zbyt pus­to, by móc jeszcze
przy­tulić się do ko­gokol­wiek.tru­mano­wi, za je­go trumanowatość 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 grudnia 2016, 22:16
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

dzisiaj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

18 czerwca 2019, 12:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

18 czerwca 2019, 11:48eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]