dodane "K"

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 54 tek­sty.

Wca­le nie chodzi o pre­zen­ty. Ani też o naj­piękniej rozświet­lo­ny ogród na całej uli­cy. Wca­le nie chodzi o to, w ja­kiej su­kien­ce będziemy na Wi­gilii i czy zdążyłyśmy pójść do fryz­je­ra. Nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 grudnia 2016, 13:45

zapał.Ka

gdy­byś tyl­ko obiecał
że nie spłoniesz

z tych kil­ku drzazg
które pozostawiłeś
po sobie

mogłabym znów
roz­niecić ogień 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 21 grudnia 2014, 18:30

Cza­sa­mi trze­ba wyjść po­za mar­gi­nes, by się w pełni dopisać.


in­spi­red by truman 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 lutego 2014, 14:51

Rzecz o niej

może gdy­bym wyszła z siebie,
byłoby łat­wiej spoj­rzeć w oczy
i odet­chnąć z ulgą, gdy jeszcze potrafię
przejść przez próg. trzasnąć drzwiami.

jed­nak kiedy zrzu­cam skórę,
nie chcesz roz­ma­wiać o niczym innym
niż o bólu, które­go widok
tak bar­dzo cię rozpieszcza.

wiesz? niedaw­no usiadła obok mnie.
mar­twa. w tram­wa­ju. miała sze­rokie oczy.
mógłbyś w nie wejść. i nig­dy nie wrócić. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 11 lipca 2013, 17:21

Szpilki w raju

(czy­li his­to­ria o tym, jak łat­wo przes­tać widzieć niebo)


za­nim zdążymy za­paść so­bie w oczy
jed­no z nas jest bólem ob­dartym z żebra
jak­by można było jeszcze raz
powtórzyć his­to­rię z Ewą

nikt nie powstaje
na­wet słońce nie chce już patrzeć
na krzyw­dy które przychodzą
z taką biernością

gdy próbuję stać się boginią
nie jes­teś na­wet cieniem Adama 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 14 lipca 2013, 17:22

Zam­knięci w pik­se­lach z cza­sem łączy­my tyl­ko trzy barwy...


in­spi­red ~sand
Twórca: ~ Recenzencki 

aforyzm • 6 maja 2012, 12:48

jaskółki nisko latają

choć się nie przelewa
będzie burza

w do­mach
od łez
pougi­nają się kolana/jaskółkom, za ich niskość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 30 maja 2015, 21:31

znasz to

"Miała w so­bie spo­ro z ko­ta. Z jed­nej stro­ny nieza­leżna, chodziła swoimi dro­gami i była zadzior­na. Pot­rze­bowała za­bawy, roz­rywki i wrażeń. Emoc­ji, które przy­niosą jej ek­scy­tację i poczu­cie zag­rożenia. Pot­ra­fiła się w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 10 listopada 2015, 14:30

chciałabym.

być Ju­lią i umrzeć
z miłości
wiesz? to mogłoby być

ta­kie proste 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 26 lipca 2016, 14:04

W pew­nym mo­men­cie ulżyło mi. Ulżyło mi, bo z nim nie jes­tem. Nie muszę zno­sić je­go hu­morów. Niep­rze­myśla­nych ko­men­tarzy. Nie muszę się głowić: "co miał na myśli? Co chciał po­wie­dzieć?" Mogłam się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2016, 23:06
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

dzisiaj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

18 czerwca 2019, 12:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

18 czerwca 2019, 11:48eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]