dodane "K"

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 54 tek­sty.

[3 lata, 1 miesiąc i 5 dni]

Naj­bar­dziej bra­kuje mi roz­mo­wy. Kiedy siedzę wie­czo­rem przy kom­pu­terze i nie mam do ko­go na­pisać zwykłego "cześć". Kiedy nag­le fo­tel po dru­giej stro­nie sta­je się zbyt pus­ty. Kiedy zdaję so­bie sprawę, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 26 września 2016, 22:37

o umieraniu, vol.2

kiedy próbu­jesz choćby
zaczer­pnąć powietrza

skóra pęka
od zmartwień
drżą usta

jak­by chciały jeszcze
coś wyszeptać
na pożegnanie

gaśniesz mi w oczachin­spi­red by truman 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 grudnia 2016, 00:13

Szukam tytułu

Ona nie moja
mak dał jej włosy
bur­sztyn ko­lor oczu
a us­ta ma po ojcu
nieznanym

łączy nas konflikt
serologiczny
i DNA
zagubione
w jednym
z przytułków

ma Imię
nie moje
może przypadkiem
przeczytane
na ja­kimś nagrobku.


* (ty­tuł jest tytułem) 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 4 sierpnia 2011, 02:04

Gdy­byś tyl­ko chciał, stałabym się deszczem... Przy którym zaw­sze mógłbyś zasnąć . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 października 2016, 00:47

[gęsto]

Często myślę o tym wy­rażeniu "zaczer­pnąć po­wiet­rza". Oz­nacza ono, że idzie się gdzie in­dziej, żeby je zna­leźć. Oz­nacza dosłow­nie: w miej­scu, w którym jes­tem, duszę się.
- Da­vid Foenkinos


naj­pierw jest niejas­ne uczucie,
że trzeba [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 czerwca 2013, 15:59

[może]

Może chciałam poz­nać Cię z in­nej stro­ny niż wszys­cy. Zed­rzeć ta­pety ze ścian, na których kiedyś wyz­na­wałeś swo­je miłości. Może chciałam poczuć Twój ból. Ból człowieka, który kochał tak moc­no i odszedł. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 18 września 2016, 00:24

Wszyscy mają skorupki*

i cho­ciaż chciałoby się je czasem
rozłupać

z sa­mego siebie
wychodzą drzazgi


tru­mano­wi, za "wsta­wione" miniaturki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 grudnia 2016, 00:22

[gorycz]

Poez­ja jeszcze nig­dy nie była mi tak ob­ca, gdy czy­tałeś [te] wiersze.
K.pos­tarzałam się o fi­liżankę ka­wy
kiedy zaczął roz­ciągać wiersz
wzdłuż bioder tam­tej dziewczyny

nie mógł wiedzieć
że to Małgorza­ta z je­go snów

tak rzad­ko prze­cież wyjawia
swo­je sek­re­ty przy mnie
jest tyl­ko sierotą

szu­ka ust 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 1 lipca 2013, 15:43

[połówka]

mógł już tyl­ko wy­ciągać ze mnie gwoździe
zliczać każdą szramę
wie­rzchem dłoni do­tykać szor­stkiego policzka
i pat­rzeć jak nieobec­nie pot­ra­fię
zaczy­nać po­ranek od smut­nych wier­szy

jeszcze nikt nie umarł
choć in­nym się wy­daje że noszę żałobę
po kimś bar­dziej niż bliskim 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 16 lipca 2013, 23:19

tata zawsze chciał mieć syna

Nie płaczę, bo prze­cież "chłopa­ki nie płaczą".


mam więcej si­niaków niż łez
pus­ty­nia w oczach

wiesz? jest we mnie bar­dziej mężczyzna
niż ba­bie la­to. i to doskwiera
kiedy za­miast szpilek

używam śrubokrętu. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 31 października 2015, 23:40
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

wczoraj, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 12:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 11:48eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

16 czerwca 2019, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

16 czerwca 2019, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

16 czerwca 2019, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]