dodane "K"

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 54 tek­sty.

***

"pa­miętam o to­bie, bo wiem,
że ty byś o mnie nie zapomniał"

-eyesOFsoul

i cho­ciaż tej zi­my ręce mi marzną
od białych wierszy
znajdę cię

w ciem­nej bar­wie nocy

nad prze­paścią ust

gdzieś przed słowem
- byłem 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 stycznia 2017, 22:15

Obiecałam so­bie, że już do ciebie nie na­piszę. Że to nie ma sen­su. Że na­wet cisza mu­si mieć swój ko­niec. Że te nieus­tające py­tania pogłębiają tyl­ko mój smu­tek. Bo to smut­ne, wiesz? [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2017, 21:20

Nie ma nic

Kiedy piasek Key West znaj­dzie się w twoich butach,
nie będziesz mógł wrócić tam, skąd przyszedłeś.

~ R. P. Evans


po tam­tym domu
po­zos­tały tyl­ko bu­ty pełne piasku
jak­bym nie mogła zapomnieć
skąd przyszłam

i dokąd nie wrócę 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 13 marca 2013, 11:48

krótki wiersz o łzach

do bólu

są us­ta niczyje
gdy nie prosząc o deszcz
za­lewają się

po kąciki 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 stycznia 2017, 21:45

próżnia

Pus­tka jest kształtem, kształt jest pustką.
Heart Sutra


za­miast ka­wy można za­wiesić siebie
ale nie ma gwarancji
że ktoś nas zabierze
nim życie do­kona upad­ku

trze­ba wyjąć spod powiek
pustkę

os­tatni ślad
nies­pi­sanej ewangelii
która nig­dy nie istniała

po­za mną jest światło
ref­leks na szybie
uno­si się ku twarzy
i dra­pie

usta 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 kwietnia 2013, 14:59

geo. metr i ja

było w nas zbyt wiele deszczu - mówię,
ale to cisza dud­ni o pa­rapet tak głośno,
że aż przes­taję roz­pozna­wać, czy­je głosy
do­tykają przed­ra­mienia. mam na nim historię
trzech mężczyzn. w os­tatnim akcie

po­rusza­my się uk­radkiem. nie wiedząc, czy
po raz os­tatni. mam piękniej­sze imię
w snach. trójkąty i kwad­ra­ty
tworzą gwiaz­dy. a te prze­cież zawsze
w końcu spadną. nim zdążę dosięgnąć. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 czerwca 2013, 15:09

.tu(sz)

"Cza­sem się zas­ta­nawiam nad tym. Czy jest ktoś, ko­mu by mnie bra­kowało. Kto zauważyłby moją nieobecność."
K.

na­pisz. bo cza­sem nie wierzę,
by szu­kanie brze­gu miało sens.

a chciałabym w końcu trafić
na swoją przystań. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 stycznia 2017, 23:15

w za(e)stawie

z cza­sem zaczęła nas dzielić
jed­na kawa
i kil­ka filiżanek 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 16 września 2014, 23:42

tabletka

(...) ile te­go trze­ba zeżreć żeby nie chcieć umrzeć?
~ Zeus


to od cze­go uciekam
to pęknięcia w skale,
których nikt nie chce dziś otulić

choćby słowem

mógłbyś zaz­naczyć, że jeszcze tu bywasz

i może tęsknisz?
za mną. sznur niedo­kończo­nych spraw.

za kwad­rans ósma -
ko­lej­na te­go roku. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 maja 2016, 23:22

między nami

- Jes­teś wyjątkowa.
- Daw­no mi te­go nikt nie mówił.
- Po­win­naś to słyszeć każde­go dnia.
kiedy próbuję zasnąć jes­tem zwykła
mam oczy wy­pełnione strachem
i we włosach wpląta­ne ba­bie lato

gdy­byś tyl­ko zauważył
byłabym szczęśliw­sza wiedząc
że na pewno 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 października 2013, 13:47
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

dzisiaj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

18 czerwca 2019, 12:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

18 czerwca 2019, 11:48eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]