dodane "K"

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 54 tek­sty.

prz(E)kleństwo

nad prze­paścią ust *
jest jeszcze szan­sa
że się wycofasz

że miłość to do­piero początek
że są gor­sze nie­szczęścia na świecie

niż ja* by truman 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2017, 23:30

zazębienia

po­za sobą mam tyl­ko ramę
- płaszczyznę wklęsłą - 
do której nie da się już przylepić
żad­ne­go spojrzenia

a wciąż co ra­no
tym nieobec­nym wzorkiem
pow­tarzasz mi że kochasz

ale nie wiem już jak można kochać
tak bar­dzo tęsknie
jak ty

do ko­goś innego 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 kwietnia 2017, 23:25

Kogo, czego nie ma? (Ciebie)

"Miał błękit­ne oczy i nikt go nie kochał."
~ Bon­son, "Ich już nie ma"


od­mieniam two­je imię
przez przy­pad­ki
nie bycia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 stycznia 2017, 22:17

początki

"gdzieś przed słowem
byłem*"


jest jeszcze we mnie
pewność
że nie odejdę
że wios­na zaw­sze przychodzi
pod ko­niec zimy
że na­wet Włóczy­kij wraca

że to ma sens
wciąż ma sens
do pier­wsze­go zdania* by truman 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 stycznia 2017, 23:58

psychiatryk

ściany zbyt białe
zbyt puste

zbyt cztery 

wiersz dnia z 16 stycznia 2017 roku
zebrał 20 fiszek • 14 stycznia 2017, 23:48

Kompas

ko­bieta w zielo­nym kapeluszu
pok­ryła się rosą wy­pierając siebie
do sa­mych bezdechów
jak­by sta­nowiły większą część wszechświata
po której można chodzić wte i wewte
bez wątpli­wości że zos­taną ja­kieś ślady
gdy ktoś so­bie przy­pom­ni
sze­rokość jej oczu

a prze­cież ból jest pajęczyną
a na­wet mapą jeśli chce się dotrzeć 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 15 lipca 2013, 21:51

Calineczka

jest mnie tak śmie­sznie mało
że zmieściłabym się
w twoich dłoniach

gdy­byś objął 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 23 lipca 2013, 21:12

We krwi ma wplecione klucze

Małgorza­ta mil­czy. Bez­sku­tecznie 
próbuję do­wie­dzieć się, dlacze­go.
Ale cisza pot­ra­fi tyl­ko roz­war­stwiać
nit­ki. Jak ziar­na budzą niepokój.
Bo nie wszys­tkie będą doj­rzałe.

Za­nim przyj­dzie la­to, można umrzeć.
Od daw­na czuję. Śmierć. Drzwi do nowego.
Cza­sem myślę, że jes­teśmy co­raz bliżej,
by dot­knąć. Za­nim za­pom­ni, do ko­go pukać
i o co pro­sić. Na ra­zie to w nas rośnie. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 marca 2013, 17:20

Przyzwyczajenia

Małgorza­ta uczy się za­mykać oczy tak
by nie słyszeć odgłosów miasta
ale ciągle ma tyl­ko jed­no życie
i za twar­de serce

więc przy­biega do ludzi
jak kot do mis­ki z mlekiem
wy­pija co najlepsze

nie po­zos­ta­wiając nic
prócz miłos­ne­go wyznania
które war­to wrzucić

do kosza 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 lutego 2013, 11:59

*** [zima]

"I zniknął maj. A po­tem był czer­wiec i li­piec. I przyszła je­sień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sce­niczny ob­ra­cał się z łos­ko­tem, wy­pełniającym ser­ce niejas­nym niepo­kojem – i co dzień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 stycznia 2017, 22:45
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

przedwczoraj, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

przedwczoraj, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

przedwczoraj, 12:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

przedwczoraj, 11:48eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

17 czerwca 2019, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

17 czerwca 2019, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

17 czerwca 2019, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

16 czerwca 2019, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]