Dające do myślenia

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 41 tek­stów.

Myślała za­tem o nim, nie chcąc o nim myśleć. Im bar­dziej o nim myślała, tym większą czuła wściekłość, a im większą czuła wściekłość, tym bar­dziej o nim myślała dop­ro­wadzając się do ta­kiego sta­nu, że nie mogła już te­go znieść. Zat­ra­ciła poczu­cie rozsądku. 

cytat dnia z 5 kwietnia 2010 roku
zebrał 316 fiszek

Kiedy ko­bieta chodzi wściekła, nie py­taj, dlacze­go. Naj­wy­raźniej nas­tał Dzień Gniewu. Na­leży uk­ryć się w schro­nie i pocze­kać, aż przej­dzie nawałnica. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 18 grudnia 2009, 19:55

Ko­bieta tyl­ko w dwóch przy­pad­kach mówi mężczyźnie o przyjaźni...
Pier­wszy raz gdy chce go zdo­być, dru­gi raz gdy chce je­go miłość
zos­ta­wić w re­zer­wie...Tak na wszel­ki wypadek... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 10 grudnia 2009, 07:06

Cho­lera. Dziś widziałem człowieka mające­go na so­bie więcej okab­lo­wania niż mój kom­pu­ter. Co się dzieje? Niedługo będziemy się rodzić z kon­takta­mi w tyłku. 

aforyzm dnia z 27 lutego 2010 roku
zebrał 88 fiszek • 26 lutego 2010, 11:38

***Zwykły Ważny Nikt

Żył so­bie pe­wien Nikt.
Nikt nie był nikim,
Lecz Ni­kim był ktoś.
Nie był Kimś.
Był sobą - był Nikim.

I wszys­cy, al­bo i nikt,
Wie­dzieć mógł, kimże jest ów nikt.

A nasz bohater,
Da­lej był Nikim,
I swą przeciętnością
Budził szkla­ne zainteresowanie.

Aż w końcu.. Ci spos­trze­gaw­czy bardziej,
Wy­sunęli skom­pli­kowaną teorię.
Nikt był po pros­tu sobą - 
Nap­rawdę był Nikim, 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 lutego 2010, 22:44

Czy postęp to podstęp? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 lutego 2010, 19:30

Jed­nym z głównych do­wodów dep­ra­wac­ji rodza­ju ludzkiego jest fakt, że wielu z nas umiera przez brak PIENIĘDZY na leczenie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 9 lutego 2010, 19:20

-Przeczy­tałam książkę o swoim życiu...
Znudziła mi sie w pier­wszym rozdziale. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 8 lutego 2010, 20:16

... gdy­by Sza­tan nie is­tniał to człowiek i tak by go zna­lazł... choćby po to by mieć us­pra­wied­li­wienie na własną niegodziwość..


[Copyright] 

myśl
zebrała 72 fiszki • 6 lutego 2010, 02:19

Od­chodźmy nie trzas­kając drzwiami. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 24 stycznia 2010, 11:59
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ZKrainyCzarów

Użytkownicy
R S T
Aktywność