Cytaty

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 29 tek­stów.

Pa­mięć ser­ca uni­ces­twia złe wspom­nienia, wyol­brzy­miając dob­re, [...] dzięki te­mu mecha­niz­mo­wi uda­je nam się zno­sić ciężar przeszłości. 

cytat dnia z 13 lipca 2016 roku
zebrał 102 fiszki

Jes­tem kim jes­tem. Niepojęty przy­padek jak każdy przypadek. 

cytat dnia z 15 kwietnia 2016 roku
zebrał 105 fiszek

Myślę, że jes­tem głupi al­bo tyl­ko szczęśliwy... 

cytat
zebrał 136 fiszek

Często pro­wadzę z sobą długie roz­mo­wy i jes­tem przy tym tak mądry, że cza­sami nie ro­zumiem ani jed­ne­go słowa z te­go, co mówię. 

cytat dnia z 26 listopada 2012 roku
zebrał 198 fiszek

Nie dbam o to, co ludzie myślą, al­bo mówią o mnie, wiem kim jestem. 

cytat dnia z 25 września 2010 roku
zebrał 260 fiszek

Może, po­myślał, nie ma cze­goś ta­kiego jak dob­rzy i źli przy­jaciele. Może są po pros­tu tyl­ko przy­jaciele, ludzie, którzy będą przy to­bie, kiedy ci coś do­lega, i po­mogą ci, byś nie czuł [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 119 fiszek

Dro­gi ka­mień nie przes­ta­je być sobą na­wet wte­dy, gdy spad­nie w błoto i zab­rudzi się. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Kochać to nie znaczy być szczęśli­wym 24 godzi­ny na dobę. Cza­sami znaczy to także cier­pieć, na­wet mo­men­ta­mi bar­dzo ciężko. Wszys­tko to ma jed­nak głębo­ki sens – po­dob­nie jak poród ko­biety, który jest [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 23 fiszki

Po­winieneś mil­czeć, ale nie tak jak ktoś, kto mil­czy z przy­musu al­bo z pychy, z po­gar­dy; do te­go nie masz pra­wa, bo jes­teś człowiekiem i twoi bliźni mają pra­wo pro­sić cię, byś [...] — czytaj całość

cytat dnia z 23 listopada 2016 roku
zebrał 18 fiszek

Są ludzie nieuleczal­nie oka­lecze­ni, których chci­wość i próżność ska­ziła tak głębo­ko, że nie ma żad­ne­go spo­sobu, aby się zbliżyć do ich cho­rej duszy i zjed­nać ją so­bie. Ta­kim ludziom współczuj, lecz ich omi­jaj. Nie ma ta­kiego wiel­ko­duszne­go uczyn­ku, be­zin­te­resow­nej pos­ta­wy, dziel­ne­go i szlachet­ne­go po­dejścia, które mogą pomóc tym ludziom. 

cytat
zebrał 9 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sándor Márai

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć