Cytaty

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 55 tek­stów.

Przez­nacze­nie roz­da­je kar­ty, a my tyl­ko gramy. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Naj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się, które mos­ty przek­raczać, a które palić. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Przy­jaciel wszys­tkich to niczyj przyjaciel. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Cze­go twój wróg nie po­winien wie­dzieć, nie mów przyjacielowi. 

cytat dnia z 10 czerwca 2017 roku
zebrał 43 fiszki

Jak mogę stra­cić wiarę w spra­wied­li­wość na świecie, sko­ro sny tych, którzy śpią w puchach, są ta­kie sa­me jak sny tych, którzy śpią pod gołym niebem. 

cytat dnia z 5 lutego 2013 roku
zebrał 33 fiszki

Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy. 

cytat dnia z 2 lutego 2009 roku
zebrał 471 fiszek

Ser­ce oba­wia się cier­pień [...] Po­wiedz mu, że strach przed cier­pieniem jest straszniej­szy niż sa­mo cierpienie. 

cytat dnia z 31 stycznia 2016 roku
zebrał 505 fiszek

Zro­zum­cie, że język może uk­ryć prawdę, ale oczy - nigdy. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2009 roku
zebrał 128 fiszek

Kłam­stwo nie sta­je się prawdą tyl­ko dla­tego, że wie­rzy w nie więcej osób. 

cytat dnia z 19 czerwca 2011 roku
zebrał 323 fiszki

Życie jest ciągle walką, a pokój jest tyl­ko owo­cem zwycięstwa. 

cytat dnia z 9 lutego 2016 roku
zebrał 21 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność