Cytaty .

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 71 tek­stów.

Gdy osiągnęła już wszys­tko, cze­go ocze­kiwała od życia, doszła do wnios­ku, że nie ma ono sen­su, bo wszys­tkie dni były ta­kie sa­me. I pos­ta­nowiła umrzeć. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Może zbyt długo zas­ta­nawiałam się nad spra­wami, które nie mają wiele wspólne­go z myśle­niem, raczej z działaniem. Z dru­giej stro­ny, każdy ludzki czyn jest ważny, po­ciąga za sobą ja­kieś kon­sekwen­cje, i to właśnie skłania mnie do zas­ta­nowienia się nad tym, co robię. 

cytat
zebrał 7 fiszek

wol­ność to by­cie nieza­leżnym, by­cie nieza­leżnym to by­cie samotnym. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 listopada 2010, 17:58

Naj­większą bliznę na ser­cu zos­ta­wia pier­wsza miłość, tą blizną jest sentyment. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 25 września 2010, 15:58

Kiedy będę wie­działa, że to miłość?
Te­go nie da się prze­widzieć. Po pros­tu pew­ne­go dnia obudzisz się i zacznie Ci ko­goś bra­kować. Spoj­rzysz na te­lefon, ocze­kując wiado­mości od tej oso­by. I bez przerwy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 40 fiszek • 25 września 2010, 15:58

Tyl­ko zer­knęłam, a już wie­działam, że je­go ser­ce nie bi­je w rytm mojego. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 września 2010, 14:52

Uśmie­cham się.
Jed­nak to wca­le nie znaczy, że nie cierpię.
 

myśl
zebrała 71 fiszek • 20 września 2010, 18:56

Gdy Cię za­wiodłem nie wie­działem co czujesz,
Gdy mnie za­wiodłaś dokład­nie poz­nałem ten ból. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 września 2010, 15:12

By o kimś za­pom­nieć nie wys­tar­czy tyl­ko uni­kać kon­taktu z tą osobą. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 20 września 2010, 19:47

Nic nie tracę, bo nic nie dostaję. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 września 2010, 19:18
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bunti_25

Użytkownicy
R S T
Aktywność