cytaty

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 100 tek­stów.

Jeśli ocze­kujesz zro­zumienia, mu­sisz naj­pierw zro­zumieć sam siebie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 września 2012, 09:47

To wszys­tko opo­wie­działam ci pier­wsze­go dnia, kiedy spy­tałeś, dlacze­go nie mogę swo­bod­nie od­dychać. Nie wie­działam wte­dy, że two­je py­tanie było pod­stępem. Nie chodziło ci o ge­nezę mo­jej cho­roby. Chciałeś wie­dzieć coś znacznie ważniej­sze­go; chciałeś wie­dzieć, w ja­ki sposób urodził się mój upór, mo­ja miłość, mój ból. 

cytat dnia z 13 kwietnia 2012 roku
zebrał 122 fiszki

(...)to wszys­tko na­leży do przeszłości. Ja jes­tem in­na, więc i on nie mógł po­zos­tać ta­ki sam". 

cytat dnia z 6 kwietnia 2012 roku
zebrał 131 fiszek

Wiesz co jest naj­większą tra­gedią te­go świata? Ludzie, którzy nig­dy nie od­kry­li, co nap­rawdę chcą ro­bić i do cze­go mają zdol­ności. Sy­nowie, którzy zos­tają ko­wala­mi, bo ich oj­co­wie by­li ko­wala­mi. Ludzie, którzy [...] — czytaj całość

cytat dnia z 21 marca 2012 roku
zebrał 168 fiszek

Kocham mu­zykę. Po prostu. 

cytat
zebrał 41 fiszek

Nie jest naj­ważniej­sze, byś był lep­szy od in­nych.Naj­ważniej­sze jest, byś był lep­szy od sa­mego siebie z dnia wczorajszego. 

cytat dnia z 7 marca 2012 roku
zebrał 153 fiszki

Stałaś wśród śmie­chu i szy­der­stw wy­lewu, jak anioł smut­ku i ar­cha­nioł gniewu. 

cytat
zebrał 44 fiszki

Nies­te­ty, rzad­ko koło zdarzeń ob­ra­ca siła naszych marzeń. 

cytat dnia z 7 stycznia 2011 roku
zebrał 152 fiszki

"Trak­tu­je ją jak po­wiet­rze" - lecz bez po­wiet­rza żyć nie można. 

cytat dnia z 27 marca 2013 roku
zebrał 263 fiszki

Nikt nie może cofnąć się w cza­sie i na­pisać no­wego początku, ale każdy może zacząć od dzi­siaj i do­pisać no­we zakończenie. 

cytat dnia z 8 stycznia 2012 roku
zebrał 158 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Maria Robinson

Użytkownicy
S T U
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]