cytaty

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 41 tek­stów.

Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Cza­sami wy­daje nam się, że mie­szka w nas
dwóch różnych ludzi. Je­den, który wszys­tko dos­ko­nale czy­ni i te­go człowieka pre­zen­tu­jemy światu. Jest też i ten dru­gi, które­go się wstydzi­my, i te­go ukrywamy.
W każdym [...] — czytaj całość

cytat dnia z 21 stycznia 2009 roku
zebrał 164 fiszki

Rzeczy, które widzi­my [...] to te sa­me rzeczy, które is­tnieją w nas. I nie ma żad­nej in­nej rzeczy­wis­tości prócz tej, jaką ma­my w so­bie. Dla­tego też większość ludzi żyje tak niereal­nie, ponieważ [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 20 fiszek

Nie sztu­ka po­wie­dzieć: "Jes­tem!". Trze­ba jeszcze być. 

cytat
zebrał 123 fiszki

Naj­bar­dziej bra­kowało mi two­jego milczenia. 

cytat dnia z 25 kwietnia 2012 roku
zebrał 254 fiszki

Po co py­tać człowieka, gdzie idzie. Jak ktoś idzie, to gdzieś idzie, sam wie naj­le­piej, gdzie idzie, nie muszą za­raz wszys­cy wie­dzieć, gdzie idzie. 

cytat dnia z 11 listopada 2011 roku
zebrał 115 fiszek

Jut­ro, Pa­nie Boże, jest Boże Na­rodze­nie. Nig­dy nie ko­jarzyłem, że to są Two­je urodzi­ny. [...] Te­raz, kiedy już jes­teśmy kum­pla­mi, co chcesz dos­tać ode mnie na urodziny? 

cytat dnia z 25 grudnia 2011 roku
zebrał 114 fiszek

Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. 

cytat dnia z 5 sierpnia 2014 roku
zebrał 88 fiszek

To wszys­tko opo­wie­działam ci pier­wsze­go dnia, kiedy spy­tałeś, dlacze­go nie mogę swo­bod­nie od­dychać. Nie wie­działam wte­dy, że two­je py­tanie było pod­stępem. Nie chodziło ci o ge­nezę mo­jej cho­roby. Chciałeś wie­dzieć coś znacznie ważniej­sze­go; chciałeś wie­dzieć, w ja­ki sposób urodził się mój upór, mo­ja miłość, mój ból. 

cytat dnia z 13 kwietnia 2012 roku
zebrał 122 fiszki

A jed­nak już wte­dy wie­działam wszys­tko o śmier­ci. Pa­miętałam umarłych żołnie­rzy i myśl, że mogę leżeć równie nierucho­ma, równie bezwład­na jak oni, przej­mo­wała mnie lękiem. Przy­cis­kałam ręką bijące głośno ser­ce i oczyma [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 12 fiszek
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Halina Poświatowska

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

wczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

wczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

wczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 11:33eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera