cytaty.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 11 tek­stów.

- Dlacze­go dob­rzy ludzie umierają?
- Gdy zry­wasz kwiaty zaczy­nasz od najpiękniejszych... 

aforyzm dnia z 11 marca 2016 roku
zebrał 23 fiszki • 3 marca 2016, 15:16

Praw­dzi­wy mężczyz­na wkłada w związek coś więcej, niż dwa palce. 

aforyzm dnia z 26 grudnia 2012 roku
zebrał 174 fiszki • 24 kwietnia 2011, 20:14

Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem. 

cytat dnia z 16 czerwca 2012 roku
zebrał 7 fiszek

A może właśnie niepo­siada­nie for­my jest naj­lep­szym wy­razem siły? 

cytat dnia z 29 listopada 2014 roku
zebrał 37 fiszek

– Kiedy tu jest zachód Słońca?
– Na ogół uda­je się nam wcisnąć go między dniem a nocą. 

cytat dnia z 14 marca 2015 roku
zebrał 71 fiszek

Al­bo znaj­dziemy drogę, al­bo ją sa­mi wytyczymy. 

cytat dnia z 2 grudnia 2011 roku
zebrał 78 fiszek

Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać. 

cytat dnia z 14 marca 2016 roku
zebrał 46 fiszek

Pośpie­sznie ub­rała się w czar­ne raj­sto­py , krótką czarną spódnicę, czar­ne bu­ty i czar­ny T-shirt - wszys­tko pop­la­mione po­nieważ pełniło podwójną fun­kcję ro­boczych ciuchów i nor­malnych rzeczy. Pla­my dało się zo­baczyć tylko [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 18 fiszek

Zdarzają się ta­kie wspom­nienia, który­mi nie ma sen­su dzielić się z przy­jaciółmi. Na­wet jeśli są bo­les­ne. Na­wet jeśli dręczą. Właśnie, można by to tak ująć. W miłości ból jest pro­por­cjo­nal­ny do piękna sa­mego związku. 

cytat
zebrał 33 fiszki

To już le­piej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity. 

cytat dnia z 13 marca 2011 roku
zebrał 186 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wiesław Myśliwski

Użytkownicy
B C D
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]